29 - 06 - 2022
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas
Youtube

Pr. A. Solims

Pr. A. Solims

Trešdiena, 12 Jūlijs 2017 01:22

Jūlija dievkalpojumi

Jūlija mēneša dievkalpojumi Lielvārdes draudzē 2022. gadā

Svētdienās:

10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un   adorācija;

10:20 – Rožukroņa lūgšanas; 11:00 – Sv. Mise.

 

Darbdienās:

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās: sv. Mise pl. 19:00.

 

29. jūnijā — Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki:

pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums.

1.07. mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 19:00. 

3. jūlijā — mēneša pirmā svētdiena: pl. 11:00 sv. Mise,

dievkalpojums Jēzus Sirds godam un euharistiskā procesija.

7.07. — mēneša pirmā ceturtdiena:  sv. Mise pl. 19:00 par visiem dzīvajiem draudzes locekļiem.

Pirms sv. Mises - Svētā stunda pl. 18:00.

Sakarā ar priesteru rekolekcijām dievkalpojumi nenotiks 4.-6.07.

22. jūlijā — sv. Marijas Magdalēnas svētkos: pl. 19:00 — sv. Mise.

24. jūlijā — Rīgas metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadienā: pl. 11:00 — sv.Mise.

26. jūlijā — sv. Joahima un Annas, Jaunavas Marijas vecāku piemiņas dienā: pl. 19:00 - sv. Mise.

29. 07. — pl. 17:00 — sv. Mise. Lielvārdes pilsētas svētku Ekumeniskais dievkalpojums

luterāņu baznīcā pl. 18:30. Visi ir mīļi aicināti!

31. jūlijā — pl. 11:00 — sv. Mise par visiem šoferiem, pēc kuras tiks pasvētītas automašīnas, motocikli, velosipēdi un citi transporta līdzekļi un tiks dota svētība šoferiem.

Mīļi sveicam Vārda dienā:

visus Pēterus, Pāvilus, Jēkabus, Kristoferus, Marijas Magdalēnas un Annas.

 

Trešdiena, 31 Maijs 2017 13:28

Novenna Sv. Gara godam

NOVENNA SVĒTĀ GARA GODAM

Ievadā var nodziedāt kādu dziesmu Svētā Gara godam (piem., Nr. 51: Nāc, Svētais Gars, Dievs Radītājs)

P. Izsūti savu Garu un viss tiks radīts no jauna.

V. Un Tu atjaunosi zemes vaigu.

Lūgsimies.

Dievs, kas ar Svētā Gara gaismu esi mācījis ticīgo sirdis,

dāvā žēlastību, lai mēs šajā Garā saprastu, kas ir patiess,

un vienmēr baudītu Viņa iepriecinājumu.

Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

SVĒTĀ GARA LITĀNIJA

Kyrie, eleison!

Kyrie, eleison!

Christe, eleison!

Christe, eleison!

Kyrie, eleison!

Kyrie, eleison!

Kristu, klausi mūs!

Kristu, klausi mūs!

Kristu, uzklausi mūs!

Kristu, uzklausi mūs!

Dievs, Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!

Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!

Dievs, Svētais Gars, apžēlojies par mums!

Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Svētais Gars, kas izej no Tēva un Dēla, apžēlojies par mums!

Svētais Gars, dzīvības un svētuma avots, apžēlojies par mums!

Gudrības un saprāta Gars, apžēlojies par mums!

Padoma un spēka Gars,

Zinību un dievbijības Gars,

Dieva bijāšanas Gars,

Ticības, miera un mīlestības Gars,

Žēlastības un žēlsirdības Gars,

Pazemības un šķīstības Gars,

Pacietības Gars,

Grēku nožēlas Gars,

Svētais Gars, siržu gaisma,

Svētais Gars, izredzēto prieks,

Svētais Gars, praviešu Apgaismotāj,

Svētais Gars, apustuļu gudrība,

Svētais Gars, mūsu Iepriecinātāj,

Svētais Gars, mūsu svētdarītāj,

Svētais Gars, mūsu sargātāj un vadoni,

Svētais Gars, vislielākā debesu dāvana,

Esi mums žēlīgs, saudzi mūs, Kungs!

Esi mums žēlīgs, uzklausi mūs, Kungs!

No visa ļaunā, atpestī mūs, Kungs!

No ikviena grēka, atpestī mūs, Kungs!

No kārdinājumiem un ļaunā gara viltības, atpestī mūs, Kungs!

No ikviena nešķīsta darba un domas,

No pretošanās atzītām ticības patiesībām,

No neticības un māņticības,

No dusmām un naida,

No aprunāšanas un melošanas,

No pašpaļāvības un iedomības,

No nepaļaušanās uz Dieva žēlsirdību,

No sirds nocietināšanas,

No jebkāda izmisuma un bezcerības,

No ikvienas nolaidības,

No pēkšņas un negaidītas nāves,

No mūžīgās pazušanas,

Mēs, grēcinieki, Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs!

Lai Tu sargātu savu svēto Baznīcu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs!

Lai Tu pāvestu un visas Baznīcas kārtas svētajā ticībā uzturētu un svētdarītu, Tevi lūdzam,

Lai Tu visus bīskapus un priesterus apgaismotu un stiprinātu, Tevi lūdzam,

Lai Tu visiem kristiešiem vienotību un patiesu saskaņu dāvātu, Tevi lūdzam,

Lai Tu mums dāvātu pazemības un dievbijības garu, Tevi lūdzam,

Lai Tu visus jauniešus uz cildeniem mērķiem iedvesmotu, Tevi lūdzam,

Lai Tu allaž mūsu dvēseles darītu sev par cienīgu mājokli, Tevi lūdzam,

Lai Tu dzīvas ticības un uzupurēšanās garu mūsu sirdīs iedvestu, Tevi lūdzam,

Lai Tu mūs mierinātu ciešanās, Tevi lūdzam,

Lai Tu mūs sargātu savā žēlastībā, Tevi lūdzam,

Lai Tu mūs visus darītu līdzdalīgus savā godībā, Tevi lūdzam,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

saudzē mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

apžēlojies par mums!

P. Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis,

V. Un savas mīlestības uguni tajās iededz.

Lūgsimies.

Dievs, Tu ar savu Garu mūs vadi un sargā,

esi mums žēlīgs un uzklausi mūsu lūgšanas,

lai mēs, saņemot Tavu palīdzību, vienmēr paļautos uz Tevi.

Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Novennas noslēgumā lūdzas:

Tēvs mūsu...

Esi sveicināta, Marija...

Gods lai ir Tēvam...

P. Dievs, radi manī skaidru sirdi,

V. Un atjauno manī Patiesības Garu.

P. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.

V. Mūsu sauciens lai nonāk pie Tevis.

Lūgsimies.

Dievs, Tu pazīsti ikvienu sirdi un zini katru   tās noslēpumu,

šķīstī, lūdzam, ar Svētā Gara žēlastību mūsu dvēseles no grēkiem,

lai mēs  būtu cienīgi Tevi slavēt un mīlētu Tevi vairāk par visu.

Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Sestdiena, 01 Aprīlis 2017 13:06

Trešā daļa

RŪGTĀS ASARAS

"Un   raudās par Viņu, kā mēdz raudāt

par   pirmdzimto." (Zah 12, 10)

 

IEVADDZIEDĀJUMS

 

Līstiet, as’ras rūgtās, līstiet,

Manu sirdi skumjām pildiet. 2x

 

Raudiet, manas acis, raudiet,

Sāpēm sevi nežēlojiet.

 

Nobāl saule, zvaigznes tālās,

Nodreb zeme visās malās.

 

Kapu vietas vaļā veras,

Dieva svētie augšāmceļas,

 

Visai dabai skumjās līdzi

Debess eņģeļi raud visi.

 

Visur, kurp vien acis raugās,

Skumjas redzu ļaužu sejās.

 

Pestītāja rūgtā nāve

Sirdīs ielej dziļas sāpes.

 

Kristus mokas, viņa brūces,   

Dvēselei būs mūžam svētas.

 

Jēzu, upuris Tavs rūgtais

Mūs no nāves atpestījis.

 

Jēzu, ļauj, lai līdzi eju

Es ar Tevi krustaceļu.

TREŠĀ   DAĻA

(Lielā   Gavēņa III un Palmu svētdienā)

 

         Pēdējā daļā pārdomāsim, ko izcieta Kungs Jēzus kopš ērkšķu kroņa saņemšanas līdz ciešanu pilnajai krusta nāvei, ko upurēsim Debesu Tēvam par visiem cilvēkiem. Sevišķi lūgsim, lai Pestītājs pamudinātu uz atgriešanos pie Dieva visvairāk nocietinātos grēciniekus, bet dvēselēm, kas atrodas šķīstītavā, mazinātu ciešanas un mums visiem dāvātu patiesas grēku nožēlošanas žēlastību un laimīgu nāves stundu.

 

HIMNA

 

Raudi, ak, cilvēk, asaras lej rūgtas,
Zemoties steidzies sāpīgās sirdsžēlās.
Mīlēdams tevi, visuvarenais Dievs
Par taviem grēkiem cieš.

 

Cilvēku glābjot, kas ir smagi kritis,
Pestītājs smagu krustu ņem sev plecos;
Nespēkā krīt Viņš, krustaceļu ejot,
Par ļaudīm gandarot.

 

Negantiem bendēm paklausa Viņš klusu,
Pienaglot ļaujas sāpīgi pie krusta;
Rokas un kājas Viņam tiek pārdurtas,
Asinīs mazgātas.

 

Jēzus, pie krusta ļaujot piekalt sevi,
Dzīvību savu upurē par tevi.
Apcerot Kristus ciešanas un nāvi,
Viņu godināsim.

 

Ciešanās mācos Tevi, Jēzu, mīlēt,
Grēku un visu ļaunu no sirds nīdēt;
Dari, ak, Jēzu, dvēseli man skaidru,
Svētu un laimīgu.
 

Lai vienmēr skan Tev pateicības dziesma,
Jēzu, Tu īstā dzīvība un gaisma,
Dieva Dēls augstais, Pestītājs un glābējs,
Dvēseļu Labais Gans.

 

DVESELES RAUDAS PAR CIETĒJU JĒZU

Jēzu, ļaužu pūļa nicināts,
Savu draugu atstāts.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, netaisnīgi apsūdzēts,
Krusta nāvei nolemts.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, mūsu grēku smagumu
Nesi Tu uz Golgātu.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, Tavas rokas svētītās
Naglām cauri durtas.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, Tu starp diviem slepkavām
Pacelts krusta kokā.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, Tevi garāmgājēji
Nicināja ļauni.
Mans mīļais Jēzu!

Jēzu, nekautrējās slepkava
Pulgot Tevi nāvē.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, sāpēs dziļās, šausmīgās
Tava miesa mocījās.

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, mirdams savu dvēseli
Tēva rokās atdevi.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, Tavu miesu guldīja
Nikodems klints kapā.
Mans mīļais Jēzu!

 

Esi sveicināts! Esi godināts!
Mūsu dēļ zaimots, mūsu dēļ nodots.

 

Esi augsti teikts! Esi mūžos sveikts!
Pestītājs un Dievs!

DVĒSELES SARUNA AR SĀPJU MĀTI

Māte, Tu zem krusta stāvi...
Skatot Dēla grūto nāvi,
Sirds Tev līdzi viņam cieš.

 

Māte, ļauj ar Tevi raudāt,
Kristus, mūsu mīļā drauga,
Rūgtās mokas apdomāt.

 

Māte, Tava mīlestība,
Tava lielā uzticība
Redzama top ciešanās.

 

Gribu, Māte, es no Tevis
Daļu sāpju ņemt uz sevi,
Krustaceļu nostaigāt.

 

Pēdējo Kungs saka vārdu:
Mirstot novēl Māti savu
Uzticamam māceklim.

 

Ak, Marija, Tevi lūdzu:
Māci mani Jēzu mīlēt,
Labprāt savu krustu nest.

         

          TU, KAS ESI CIETIS

          par mums grēciniekiem,

          Jēzu Kristu, ak, Kungs mīļais:

          apžēlojies par mums,

          apžēlojies par mums!         3x

         

          Un tu, kas tās sāpes

          esi līdzi cietusi,

          ak, Marija, Dieva Māte:

          lūdzi Dievu par mums,

          lūdzi Dievu par mums!

Ceturtdiena, 30 Marts 2017 12:49

Otrā daļa

RŪGTĀS ASARAS

"Un   raudās par Viņu, kā mēdz raudāt

par   pirmdzimto." (Zah 12, 10)

 

IEVADDZIEDĀJUMS

 

Līstiet, as’ras rūgtās, līstiet,

Manu sirdi skumjām pildiet. 2x

 

Raudiet, manas acis, raudiet,

Sāpēm sevi nežēlojiet.

 

Nobāl saule, zvaigznes tālās,

Nodreb zeme visās malās.

 

Kapu vietas vaļā veras,

Dieva svētie augšāmceļas,

 

Visai dabai skumjās līdzi

Debess eņģeļi raud visi.

 

Visur, kurp vien acis raugās,

Skumjas redzu ļaužu sejās.

 

Pestītāja rūgtā nāve

Sirdīs ielej dziļas sāpes.

 

Kristus mokas, viņa brūces,   

Dvēselei būs mūžam svētas.

 

Jēzu, upuris Tavs rūgtais

Mūs no nāves atpestījis.

 

Jēzu, ļauj, lai līdzi eju

Es ar Tevi krustaceļu.

OTRĀ   DAĻA

(Lielā   Gavēņa II un V svētdienā)

 

         Šajā daļā pārdomāsim, ko mūsu Pestītājs izcieta kopš viņa netaisnīgās apvainošanas jūdu tiesā līdz kronēšanai ar ērkšķiem. Pestītāja ciešanu nopelnus veltīsim Debesu Tēvam par visiem kristiešiem, lūdzot attālināt naidu, vardarbību, karus, dabas katastrofas, slimības un visas nelaimes, lai valdītu miers, saprašanās, īsta mīlestība uz Dievu un tuvāko.

 

 

HIMNA

Redzi, ak, cilvēk, Dievs mīl Tevi:
Tevis dēļ nāvei Viņš atdevis sevi.
Ļaundaru zaimus pārspēj daudzkārtīgi
Tavi parādi.

 

Lūk, ļaužu tiesai nodots debess Ķēniņš,
Pacietīgs tas kā nāvei nolemts jēriņš.
No pazušanas grēciniekus glābi,
Dzīvei svētīji.

 

Izsmieklam Tevi tērpa purpurdrānās,
Lika Tev asu ērkšķu kroni galvā.
Tā vienmēr ļaužu grēcīgā lepnība
Tevi nicina.

 

Raudi, sirds mana, asaras lej rūgtas,
Par tevi Jēzus cieta lielas mokas.
Lai tev atvērtu debess Tēva mājas,
Viņš nāvē gāja.

DVESELES RAUDAS PAR CIETĒJU JĒZU

Jēzu, ļaužu pulkā netaisni
Notiesāts uz nāvi.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, liecinieku apmelots,
Jūdu tiesā zaimots.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, sava mīļā mācekļa,
Trīskārtīgi noliegts.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, pielīdzināts ļaundariem,
Kuri cieš par grēkiem.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, Tevi tauta grēcīgā
Bezprātīgi pēla.
Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, Tevi baltā apģērbā

Izsmiedami tērpa.

Mans mīļais Jēzu!

Jēzu, vai, kā Tu reiz nicināts,

Vēl virs zemes ir kāds?

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, mirdz man, sāpju sagrauzta,

Tava seja svētā.

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, nāci ļaudis atpestīt,

Ļāvi sevi šaustīt.

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, nesi ērkšķu vainagu,

Grēcīgos lai glābtu.

Mans mīļais Jēzu!

 

Esi sveicināts! Esi godināts!

Mūsu dēļ zaimots, mūsu dēļ nodots.

 

Esi augsti teikts! Esi mūžos sveikts!

Pestītājs un   Dievs!

DVĒSELES SARUNA AR SĀPJU MĀTI

Ak, es redzu savu Dēlu
Piesietu pie staba kailu,
Rīkstēm sistu briesmīgi.

Dieva Māte, lūdz man spēku,
Lai es nožēloju grēkus,
Savu dzīvi laboju.

 

Redzu Jēzu nicinātu,
Asiem ērkšķiem vainagotu,
Nelietīgi zaimotu.

Marija, es Tavu Dēlu
Smietu, šaustu, nicinātu
Pazemīgi pielūdzu.

 

Ak, kaut jel es pati spētu,
Laimīga uz sevi ņemtu
Tavu krustu, mīļais Dēls.

 

Jaunava, es Tevi lūdzu:
Tava mīļā Dēla krustu
Gribu es ar Tevi nest.

 

         

          TU, KAS ESI CIETIS

          par mums grēciniekiem,

          Jēzu Kristu, ak, Kungs mīļais:

          apžēlojies par mums,

          apžēlojies par mums!         3x

         

          Un tu, kas tās sāpes

          esi līdzi cietusi,

          ak, Marija, Dieva Māte:

          lūdzi Dievu par mums,

          lūdzi Dievu par mums!

Ceturtdiena, 30 Marts 2017 09:14

Pirmā daļa

RŪGTĀS ASARAS

"Un   raudās par Viņu, kā mēdz raudāt

par   pirmdzimto." (Zah 12, 10)

 

IEVADDZIEDĀJUMS

 

Līstiet, as’ras rūgtās, līstiet,

Manu sirdi skumjām pildiet. 2x

 

Raudiet, manas acis, raudiet,

Sāpēm sevi nežēlojiet.

 

Nobāl saule, zvaigznes tālās,

Nodreb zeme visās malās.

 

Kapu vietas vaļā veras,

Dieva svētie augšāmceļas,

 

Visai dabai skumjās līdzi

Debess eņģeļi raud visi.

 

Visur, kurp vien acis raugās,

Skumjas redzu ļaužu sejās.

 

Pestītāja rūgtā nāve

Sirdīs ielej dziļas sāpes.

 

Kristus mokas, viņa brūces,   

Dvēselei būs mūžam svētas.

 

Jēzu, upuris Tavs rūgtais

Mūs no nāves atpestījis.

 

Jēzu, ļauj, lai līdzi eju

Es ar Tevi krustaceļu.

PIRMĀ   DAĻA

(Lielā   Gavēņa I un IV svētdienā)

 

         Pārdomāsim mūsu Pestītāja ciešanas -   no lūgšanas Ģetzemanes dārzā līdz viņa netaisnīgajai apvainošanai jūdu   augstās tiesas priekšā. Kunga Jēzus ciešanu nopelnus upurēsim Debesu Tēvam   par svēto katolisko Baznīcu, par mūsu visaugstāko ganītāju pāvestu un visiem   garīdzniekiem, lai izlūgtos Dieva svētību viņu darbam. Lūgsimies   arī   par  Kristus krusta ienaidniekiem un visiem neticīgajiem, lai Dievs viņiem dāvātu   atgriešanās žēlastību.

 

HIMNA

 

Sāpes un žēlas manu sirdi nomāc,

Ciešanu gaitas Jēzus Kristus iesāk.

Viņš Olīvdārzā lūdzas nāves bailēs

Un asins sviedrus lej.

 

Nododot Kungu, Jūdass Viņu skūpsta,

Un karavīri virvēm Viņu saista.

Par mūsu grēkiem gandarīt ir nācis

Pats Dievs vistaisnīgais.

 

Redzu kā bendes Pestītāju šausta,

Negantā priekā Viņa miesu moka,

Tie Kungu Dievu, mūžīgo un lielo,

Ar ērkšķiem vaiņago.

 

Raug, Pestītāju ietērpj baltās drānās,

Izsmejot Viņu, sveicina un klanās.

Kaut gan Dievs dāvā svētlaimi   augstāko,

To zaimi atalgo.

 

Kungs Jēzu, Tevi pazemīgi lūdzam,

Liec, lai no grēkiem atraisīti   kļūstam,

Lai saprast spējam, cik daudz Tu mums devi,

Nesot šo upuri.

DVESELES RAUDAS PAR CIETĒJU JĒZU

Jēzu, krusta nāvē briesmīgā         

Gāji pazemīgi.

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, aizejot mums atstāji

Dievamaizē sevi.

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, Olīvdārzā vientuļi

Debess Tēvu lūdzi.

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, savu ļaužu atstāta,

Tava dvēs’le skuma.

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, viens no Taviem mācekļiem

Nodevējs bij’ kļuvis.

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, bendes Tevi sasēja,

Zobojās un smēja.

Mans mīļais Jēzu!

Jēzu, mūsu dēļ Tu apvainots,

Nelietīgi zaimots.

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, bezdievīgā izsmieklā

Tevi veda tiesā.

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, visu cieti klusībā,

Pazemībā svētā.

Mans mīļais Jēzu!

 

Jēzu, atpestīji cilvēkus,

Piedevi tiem grēkus.

Mans mīļais Jēzu!

 

Esi sveicināts! Esi godināts!

Mūsu dēļ zaimots, mūsu dēļ nodots.

 

Esi augsti teikts! Esi mūžos sveikts!

Pestītājs un   Dievs!

DVĒSELES SARUNA AR SĀPJU MĀTI

Ak, es Pestītāja Māte:

Acīs asaras un sāpes,

Sirdi dziļas skumjas māc.

 

Māte, svētā, godinātā,

Kunga Dieva izvēlētā,

Kādēļ noskumusi tā?

 

Kā lai neesmu noskumusi,

Sāpes ciešot nogurusi?

Zobens ass man sirdi griež.

Jaunava vismīļā, saki,

Kādas bēdas nomāc Tevi,

Kas Tev sirdi ievaino?

 

Redzu savu mīļo Dēlu,

Asins sviedros lūdzot Dievu,

Krusta nāvi paredzot.

 

Māte, Tavu mīlestību

Lūdzos sev kā žēlastību,

Ļauj, lai es to mantoju.

         

          TU, KAS ESI CIETIS

          par mums grēciniekiem,

          Jēzu Kristu, ak, Kungs mīļais:

          apžēlojies par mums,

          apžēlojies par mums!         3x

         

          Un tu, kas tās sāpes

          esi līdzi cietusi,

          ak, Marija, Dieva Māte:

          lūdzi Dievu par mums,

          lūdzi Dievu par mums!

Piektdiena, 10 Jūnijs 2016 01:45

Pr. Andra Solima 25 gadu Priesterības jubileja

Priestera Andra Solima Priesterības 25 gadu jubileja

      Ar lielu prieku un gandarījumu sirdī aicinu Jūs pateikties Kungam kopā ar mani par manas Priesterības 25 nokalpotajiem gadiem Viņa druvā, svinot pateicības dievkalpojumu Lielvārdes Romas katoļu baznīcā 11.06. pl. 11:00. No sirds pateicos par Priesterības dāvanu 2.06. Romā, svinot Priesteru jubileju kopā ar pāvestu Francisku un četriem Latgales priesteriem, saņemdams Svētā Tēva personīgo svētību uz sv. Pētera laukuma pēc jubilejas noslēguma sv. Mises Jēzus Sirds svētkos 3.06. Sirsnīgs paldies par Jūsu lūgšanām manā nodomā! Lai Pestītājs un Aglonas Dievmāte palīdz man turpināt iesākto kalpojumu Kristus druvā par labu Viņa svētajai Baznīcai!

pr. Andris Solims

Trešdiena, 04 Februāris 2015 13:46

Aicinājums dziedāt, kalpot

 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā ministranti mūsu baznīcā!!!

Ceturtdiena, 29 Janvāris 2015 09:28

Pr. Ilmāra Tolstova desmitgade

31. janvārī pl. 11:00 Lielvārdes Romas katoļu baznīcā priesteris Ilmārs Tolstovs svinēs savas Priesterības desmitgades pateicības Euharistiju.

Visi ir mīļi aicināti piedalīties šajā sv. Misē un pateikties par jubilāra ražīgo un svētīgo darbu pirmajā desmitgadē.

Trešdiena, 17 Decembris 2014 09:07

Radio Maria

 08.12.2015. Latvijā tika palaista ēterā jauna katoļu radiostacija Radio Maria Latvija, kas translē dažādus raidījumus (lūgšanas, dziesmas, Sv. Misi, specifiskus raidījumus utt.) 24 stundas diennaktī:

FM frekvencēs: Rīgas rajonā - 97,3

Liepājas rajonā - 97,1

Krāslavas rajonā - 97

internetā:
 www.rml.lv

Nospied: Listen

Ienāc paklausīties!!!

Page 3 of 3