13 - 06 - 2024
Multimēdijas
Youtube

 

Gaismas daļa (II)

(ceturtdienās)

 

Pirmais noslēpums
Jēzus kristības Jordānā

Jēzus atnāca no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Pēc kristībām Jēzus tūlīt izkāpa no ūdens. Un, lūk, debesis atvērās, un Viņš redzēja Dieva Garu baloža veidā nolaižamies pār sevi. Un balss no debesīm sacīja: "Šis ir mans mīļais Dēls, kurš man ļoti labpatīk." (sal. Mt 3)


Otrais noslēpums
Jēzus pirmais brīnums Kānas kāzās

Galilejas Kānā bija kāzas. Un, kad pietrūka vīna, Jēzus Māte sacīja Jēzum: "Viņiem nav vīna." Bet Jēzus viņai atbildēja: "Vēl Mana stunda nav pienākusi." Viņa Māte sacīja apkalpotājiem: "Dariet visu, ko Viņš jums sacīs!" Jēzus tiem teica: "Piepildiet traukus ar ūdeni!" Un viņi tos piepildīja līdz malām. Kad galda pārzinis nogaršoja ūdeni, tas bija pārvērsts vīnā, un viņš sacīja līgavainim: "Ikviens cilvēks vispirms pasniedz labo vīnu, bet tu taupīji labo vīnu līdz šim." Tāds bija Jēzus brīnumdarbu sākums, ko Viņš paveica Galilejas Kānā, atklādams savu godību, un Viņa mācekļi ticēja Viņam. (sal. Jņ 2)


Trešais noslēpums
Dieva valstības sludināšana un aicinājums atgriezties

Jēzus sacīja: "Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība tuvu klāt! Gandariet par grēkiem un ticiet Evaņģēlijam!" (sal. Mk 1)

Kungs izdziedināja triekas slimo, sacīdams: "Dēls, tavi grēki tev tiek piedoti! Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām!" Un tas tūlīt piecēlās un, paņēmis gultu, aizgāja, visiem redzot. Un ļaudis brīnījās un godināja Dievu, sacīdami: "Kaut ko tādu mēs vēl nekad nebijām redzējuši!" (sal. Mk 2, 5.11-12)


Ceturtais noslēpums
Pārveidošanās Tabora kalnā

Jēzus paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un uzkāpa kalnā, lai lūgtu Dievu. Un Viņa sejas izskats kļuva citāds, un Viņa apģērbs tapa balts un staroja. Un, lūk, divi vīri sarunājās ar Viņu: tie bija Mozus un Elijs. Viņi parādījās godībā un runāja par Kristus ciešanām un nāvi, ko Viņš piepildīs Jeruzalemē. Bet mācekļi bija miega nomākti; un uzmodušies tie redzēja Jēzus godību. Un Pēteris sacīja Jēzum: "Mācītāj, mums ir labi šeit būt; mēs uztaisīsim trīs teltis: vienu Tev, vienu Mozum un vienu Elijam." Viņiem tā runājot, parādījās mākonis un apēnoja viņus. Un balss atskanēja padebesī, sacīdama: "Šis ir mans mīļais Dēls, Viņu klausiet!" (sal. Lk 9, 28-35)


Piektais noslēpums
Euharistijas iedibināšana

Pirms Lieldienu svētkiem Jēzus, zinādams, ka Viņa stunda pienākusi, lai no šīs pasaules aizietu pie Tēva, mīlēdams savējos, kas bija pasaulē, mīlēja tos līdz galam. (Jņ 13, 1) Vakariņu laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja to, lauza, deva saviem mācekļiem un sacīja: "Ņemiet, šī ir mana Miesa." Un Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva viņiem; un tie visi dzēra no tā. Un Viņš tiem sacīja: "Šīs ir manas jaunās derības Asinis, kas par daudziem tiks izlietas." (Mk14, 22-24)