24 - 07 - 2024
Multimēdijas
Youtube

 

Kļūda
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 601

Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 18:06

Galvenās ticības patiesības

GALVENĀS TICĪBAS PATIESĪBAS
1. Ir Dievs, kas visu ir radījis, uztur un vada.
2. Dievs ir viens, bet trijās Personās: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars.
3. Dievs Dēls kļuva par cilvēku un nomira par mūsu grēkiem pie krusta.
4. Dievs ir taisnīgs, par labiem darbiem atalgo, par ļauniem soda.
5. Cilvēka dvēsele ir nemirstīga.
6. Lai varētu iemantot debesu valstību, cilvēkam ir nepieciešama Dieva žēlastība.
Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 17:59

Septiņi svētie sakrameti

SEPTIŅI SVĒTIE SAKRAMENTI
1. Kristība.
2. Iestiprināšana.
3. Vissvētākais Sakraments jeb Euharistija.
4. Gandarīšana.
5. Slimnieku sakraments.
6. Priesterība.
7. Laulība.
 
Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 17:54

Pieci baznīcas baušļi

PIECI BAZNĪCAS BAUŠĻI
1. Tev būs svētdienās un svētku dienās cienīgi piedalīties Svētajā Misē un atturēties no smagiem darbiem.
2. Tev būs piektdienās atturēties no gaļas ēdieniem un gavējamās dienās gavēt (Pelnu Trešdienā un Lielajā Piektdienā).
3. Tev būs vismaz vienu reizi gadā izsūdzēt savus grēkus.
4. Tev būs vismaz Lieldienu laikā pieņemt Vissvētāko Sakramentu.
5. Tev būs palīdzēt uzturēt savu Baznīcu un tās kalpus.
Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 17:51

Divi mīlestības baušļi

DIVI MĪLESTĪBAS BAUŠĻI
1. Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas tavas sirds, no visas tavas dvēseles, no visa tava prāta un no visa tava spēka.
2. Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.
(No 2. mīlestības baušļa izriet nerakstītais 3. mīlestības bauslis: "Tev būs mīlēt arī sevi pašu" kā Dieva bērnu.)
Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 17:46

Desmit Dieva baušļi

DESMIT DIEVA BAUŠĻI
  1. Tev nebūs citus dievus turēt līdzās manim.
  2. Tev nebūs Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt.
  3. Tev būs svēto dienu svētīt.
  4. Tev būs godāt savu tēvu un māti.
  5. Tev nebūs nokaut.
  6. Tev nebūs laulību pārkāpt.
  7. Tev nebūs zagt.
  8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
  9. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu (vai vīru).
10. Tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam tuvākam.
Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 17:23

Litānija Vissvētās Jēzus Sirds Godam

LITĀNIJA VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS GODAM

Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Christe, eleison!
Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs, Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs, Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Dievs, Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Jēzus Sirds mūžīgā Tēva Dēlā, apžēlojies par mums!
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā,
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā,
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte,
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca,
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis,
Jēzus Sirds, Dieva nams un Debesu vārti,
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs,
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums,
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā,
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme,
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā,
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja,
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi,
Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība,
Jēzus Sirds, kas Tēvam ļoti labpatikās,
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši,
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās,
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā,
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc,
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots,
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem,
Jēzus Sirds, nievām piepildītā,
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā,
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei,
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā,
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots,
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās,
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana,
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem,
Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi,
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī,
Jēzus Sirds, visu svēto laimība,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V.  Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi,
R. Veido mūsu sirdi pēc savas Sirds!

Lūgsimies. 
Visvarenais, mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu,                 ko tā Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāvā piedošanu Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen.

CILVĒCES VELTĪŠANA VISSVĒTAJAI JĒZUS SIRDIJ


        Visumīļais Jēzu, cilvēces Pestītāj, raugies uz mums, kas dziļā pazemībā esam nometušies pie Tava altāra (vai: Tavā priekšā).
            Tavi mēs esam un Tavi gribam palikt.
Bet lai mēs būtu arvien ciešāk saistīti ar Tevi, tad, redzi, katrs no mums šodien sevi veltījam Tavai Vissvētajai Sirdij. — Daudzi Tevi diemžēl nekad nav pazinuši, daudzi ir Tavus baušļus nicinājuši un Tevi no sevis atstūmuši. Apžēlojies par viņiem visiem, vislabais Jēzu, un velc visus pie savas Vissvētās Sirds. Kungs, esi Karalis ne tikai tiem ticīgajiem, kas nekad nav no Tevis atkāpušies, bet arī pazudušajiem dēliem un meitām, kas Tevi ir atstājuši:
            Liec, lai tie drīz atgrieztos tēva mājās, lai neaizietu bojā no posta un bada!
Esi Karalis arī tiem, kas ar maldu mācībām vai šķelšanos ir no Tevis šķirti; sauc viņus atpakaļ drošajā patiesības ostā un ticības vienībā, lai drīzumā būtu viens ganāmpulks un viens gans. Dāvā, Kungs, savai Baznīcai drošu brīvību un labklājību, dod visām tautām kārtību un mieru. Liec, lai no vienas pasaules malas līdz otrai skanētu viens un tas pats sauciens:
            Slava dievišķajai Sirdij, caur kuru mums nākusi pestīšana! Slava tai un gods mūžīgi! Amen.

GANDARĪŠANAS LŪGŠANA VISSVĒTAJAI JĒZUS SIRDIJ

      Visžēlsirdīgais Jēzu, kura bezgalīgā mīlestība uz mums, cilvēkiem, tiek atmaksāta ar tādu lielu vienaldzību, nolaidību, nicināšanu un nepateicību, mēs krītam ceļos šeit, Tava altāra priekšā, lai ar sevišķu dievbijību gandarītu par cilvēku vienaldzību un to negodu, ko viņi nodara Tavai mīlestības pilnajai Sirdij. — Tomēr zinot, ka arī mēs paši reiz piederējām pie necienīgo skaita, karstas nožēlas sāpju pārņemti, lūdzam Tavu žēlsirdību mums pašiem. Mēs esam gatavi labprāt gandarīt ne tikai par saviem grēkiem, bet arī par to grēkiem, kas ir tālu nomaldījušies no pestīšanas ceļa, kas, neticībā nocietinājušies, negrib sekot Tev kā savam Ganam un Vadonim vai arī ir lauzuši savas kristības solījumus un atsakās nest Tavu bauslības vieglo jūgu. — Mēs stingri apsolāmies gandarīt par visiem šiem nožēlojamajiem pārkāpumiem, bet sevišķi mēs gribam labot visu negodīgo un netikumīgo dzīvesveidā un apģērbā, ar ko tiek ievilkts samaitāšanā tik daudz nevainīgu dvēseļu; mēs gribam gandarīt par svētdienu un svētku dienu nesvinēšanu, par riebīgiem lāstiem pret Tevi un Taviem svētajiem, par Tava Vietnieka un priesteru kārtas zaimošanu, par Tavas dievišķās Mīlestības sakramenta apgānīšanu ar nolaidību vai apkaunojošām svēt¬zādzībām, beidzot par tautu atklātiem pārkāpumiem, kuras pretojas Tavas Baznīcas likumiem un mācībai. Lai kaut cik vērstu par labu Tava dievišķā goda aizskaršanu, mēs kopā ar Tavu jaunavīgo Māti, ar visiem svētajiem un ar visiem dievbijīgajiem ticīgajiem upurējam Tev to gandarījumu, kuru Tu pats pie krusta sniedzi savam Tēvam un kuru Tu ik dienas atjauno uz altāriem. Tavas žēlastības stiprināti, mēs Tev nopietni apsolām ar dziļu ticību un dzīves šķīstību, ievērojot Evaņģēlija bauslību, it sevišķi ar mīlestības likuma izpildīšanu, cik tas no mums ir atkarīgs, novērst to ļaunumu, kuru mēs vai citi esam izdarījuši, atstādami novārtā Tavu lielo mīlestību. Visiem spēkiem mēs gribam turpmāk novērst no Tevis visus apvainojumus un pamudināt pēc iespējas vairāk cilvēku, kas Tev sekotu. — Mēs Tevi lūdzam, Vislabais Jēzu, aizbildinot par mums Vissvētākajai Jaunavai Marijai, — pieņem žēlīgi šo mūsu labprātīgo gandarījuma piedāvājumu un ar savu žēlastību padari mūs līdz nāvei uzticīgus dievbijīgā Tev kalpošanā, lai, mēs beidzot visi sasniegtu īsto Tēviju, kur Tu ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi no mūžības mūžībā. Amen.

PRIVĀTA SEVIS VELTĪŠANA VISSVĒTAJAI JĒZUS SIRDIJ (Sv. Margarita Alakoka)

          Es veltīju un atdodu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vissvētākajai Sirdij savu personu, savu dzīvību, savus darbus, savas grūtības un ciešanas, lai nākotnē es pilnīgi atdotos dievišķās Sirds mīlestībai un tās godināšanai.
          Mana nopietnā un neatsaucamā apņemšanās ir piederēt tai pavisam, darīt visu aiz mīlestības pret viņu un no visas sirds atteikties no visa, kas nepatiktu Jēzus dievišķajai Sirdij. — Tādēļ es izvēlējos Tevi, Vissvētākā Sirds, par savas mīlestības vienīgo priekšmetu, par savas dzīvības aizsargātāju, par savas pestīšanas drošību, par atbalstu savā vājumā un par visas savas dzīves gandarīšanas upuri. Tu, maiguma un žēlastības pilnā Sirds, esi man drošs patvērums arī manā nāves stundā, esi mana attaisnotāja Dieva priekšā un novērs no manis Viņa taisnīgo dusmu sodu. Tu, mīlestības pilnā Sirds, uz Tevi es lieku visu savu cerību. Sava ļaunuma dēļ es bīstos visa, bet ar Tavu žēlastību es ceru uz visu. Iznīcini manī visu, kas Tev nepatiktu, vai Tev pretotos. Lai Tava svētā mīlestība tik dziļi iespiežas manā sirdī, ka es nekad Tevis neaizmirstu un nekad netiktu no Tevis atšķirts. Dievišķā Sirds, Tavas bezgalīgās žēlsirdības dēļ, es Tevi, lūdzu, dari, lai mans vārds tiktu ierakstīts Tevī, jo Tavā kalpošanā es gribu dzīvot un mirt. Amen.

HIMNA JĒZUS SIRDS GODAM 
Pretī Visuaugstākam
Pacel roku zvērestam,
Latvju tauta, svēts lai mums
Paliek senču mantojums.
Jēzus Sirds, Tev zvēram to:
Uzticību mūžīgo!

Savas tautas Aizstāvis —
Dievs visaugstākais debesīs:
Tu mūs līdz pat laikiem šiem
Vadi cauri negaisiem.
Jēzus Sirds, Tev zvēram to:
Uzticību mūžīgo!

Dievs, pie Tevis mēs patiess
Gribam stipri turēties.
Ticība, kas dota mums,
Skaistākais ir greznojums.
Jēzus Sirds, Tev zvēram to:
Uzticību mūžīgo!

Saites, kuras vieno mūs,
Saraut neviens nepagūs.
Svēts ir vārds, kas Dievam dots
Uzticība — mūsu gods.
Jēzus Sirds, Tev zvēram to:
Uzticību mūžīgo!

Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 17:21

Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai

Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai 
 

Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Christe, eleison!
Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, lūdz par mums!
Svētā jaunavu Jaunava, lūdz par mums!
Kristus Māte, lūdz par mums!
Baznīcas Māte, lūdz par mums!
Dieva žēlastības Māte, lūdz par mums!
Visskaidrākā Māte, lūdz par mums!
Visšķīstākā Māte, lūdz par mums!
Neaizskartā Māte, lūdz par mums!
Nevainīgā Māte, lūdz par mums!
Vismīļākā Māte, lūdz par mums!
Brīnišķā Māte, lūdz par mums!
Laba padoma Māte, lūdz par mums!
Radītāja Māte, lūdz par mums!
Pestītāja Māte, lūdz par mums!
Visgudrākā Jaunava, lūdz par mums!
Godināma Jaunava, lūdz par mums!
Slavējamā Jaunava, lūdz par mums!
Spēcīgā Jaunava, lūdz par mums!
Labsirdīgā Jaunava, lūdz par mums!
Uzticīgā Jaunava, lūdz par mums!
Taisnības spogulis, lūdz par mums!
Gudrības sēdeklis, lūdz par mums!
Mūsu līksmības cēlonis, lūdz par mums!
Garīgais trauks, lūdz par mums!
Godājamais trauks, lūdz par mums!
Izcilais dievkalpošanas trauks, lūdz par mums!
Mistiskā roze, lūdz par mums!
Dāvida tronis, lūdz par mums!
Ziloņkaula tronis, lūdz par mums!
Zelta nams, lūdz par mums!
Derības šķirsts, lūdz par mums!
Debesu vārti, lūdz par mums!
Rīta auseklis, lūdz par mums!
Slimnieku veselība, lūdz par mums!
Grēcinieku patvērums, lūdz par mums!
Noskumušo iepriecinātāja, lūdz par mums!
Kristīgo palīdzība, lūdz par mums!
Eņģeļu Karaliene, lūdz par mums!
Patriarhu Karaliene, lūdz par mums!
Praviešu Karaliene, lūdz par mums!
Apustuļu Karaliene, lūdz par mums!
Mocekļu Karaliene, lūdz par mums!
Apliecinātāju Karaliene, lūdz par mums!
Jaunavu Karaliene, lūdz par mums!
Visu svēto Karaliene, lūdz par mums!
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, lūdz par mums!
Debesīs uzņemtā Karaliene, lūdz par mums!
Svētā Rožukroņa Karaliene, lūdz par mums!
Ģimeņu Karaliene, lūdz par mums!
Miera Karaliene, lūdz par mums!
Māras zemes Karaliene, lūdz par mums!


Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!


Tavā patevērumā steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja,
nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās,
bet izglāb mūs no visām briesmām.
Tu, godināmā un svētā Jaunava,
mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja!
Izlīdzini mūs ar savu Dēlu,
novēli mūs savam Dēlam,
stādi mūs savam Dēlam priekšā.

V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

Lūgsimies.
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam:
liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela,
un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību
mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma
un priecātos mūžīgā dzīvē.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Amen.

jeb Lieldienu laikā:

V. Priecājies un līksmojies, Jaunava Marija, alleluja.
R. Jo Kungs ir patiesi augšāmcēlies, alleluja.

Lūgsimies:

Dievs, Tev ir labpaticis ar sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos iepriecināt pasauli: mēs Tevi lūdzam, dāvā ar Viņa Mātes Jaunavas Marijas aizbildniecību mums mūžīgās dzīves prieku. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
R.Amen.

 
Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 16:38

Ikdienišķās lūgšanas

IKDIENIŠĶĀS  LŪGŠANAS


SVĒT Ā  KRUSTA ZĪME
DievaTēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. 

KUNGA JĒZUS LŪGŠANA


     Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
     Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien; un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.

EŅĢEĻA SVEICINĀJUMS


     Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesaauglis Jēzus.
     Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

 

VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS PAGODINĀŠANA


     Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.


APUSTUĻU TICĪBAS APLIECINĀJUMS


     Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju,
un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlumūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas; cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts; nokāpis ellē; trešajā dienā augšāmcēlies no miroņiem; uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņs atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
     Es ticu uz Svēto Garu, svēto katolisko Baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.

 
GALDA LŪGŠANAS

Pirms ēšanas:
Svētī, Kungs, mūs un šīs Tavas dāvanas, ko no Tavas žēlastības saņemam, un māci mūs dalīties mīlestības maizē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Pēc ēšanas:
Mēs Tev pateicamies, visvarenais Dievs, par visām Tavām dāvanām, ko no Tavas devības saņēmām, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžos. Amen.

vai:
Kungs Dievs, paldies! Amen.

 
KUNGA EŅĢELIS
(var lūgties 3x dienā: no rīta, pusdienlaikā un vakarā)

Kunga Eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai, un viņa ieņēma no
Svētā Gara.
Esi sveicināta, Marija ...
Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc Tava vārda.
Esi sveicināta, Marija ...
Un Vārds ir tapis Miesa un dzīvojis starp mums.
Esi sveicināta, Marija ...
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja.
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
 
Lūgsimies:

     Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ielej mūsu sirdīs savu žēlastību, lai mēs, kuriem eņģeļa sludināšanā ir tapusi zināma Kristus, Tava Dēla, iemiesošanās, ar Viņa ciešanām un krustu tiekam ievesti augšāmcelšanās godībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
R. Amen.

Beigās var pievienot 3x "Gods lai ir Tēvam" un lūgšanu par mirušajiem:
Mūžīgo mieru dāvā viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem. 

Lai viņi dus mierā. Amen. 

No Lieldienu sestdienas līdz Vasarsvētkiem “Kunga Eņģelis” vietā skaita “Debess Karaliene, līksmojies, Alleluja ...” 
 

DEBESS KARALIENE


Debess Karaliene, līksmojies, alleluja,
Jo Tas, ko pelnīji nesāt miesās, alleluja,
Augšāmcēlies ir, kā teicis, alleluja,
Aizlūdz(i) Dievu par mums, alleluja.

V. Priecājies un līksmojies, Jaunava Marija, alleluja.
R. Jo Kungs ir patiesi augšāmcēlies, alleluja.

Lūgsimies:

     Dievs, Tev ir labpaticis ar sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos iepriecināt pasauli: mēs Tevi lūdzam, dāvā ar Viņa Mātes Jaunavas Marijas aizbildniecību mums mūžīgās dzīves prieku. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
R.Amen.

Trešdiena, 15 Janvāris 2014 23:23

Krustaceļš II

Krus­ta­ce­ļa pār­do­mas (II)

30.03.2007. 

Gul­be­nē, pēc poļu žurnāla:

"Na dro­gach Mi­łoś­ci”- Dro­ga, Prawda i Życie

 

Ie­vads: Kungs Jē­zu Kris­tu, dzī­vā Die­va Dēls, Tu esi sa­cī­jis: Es es­mu augšām­cel­ša­nās un dzī­vī­ba! Kas tic Man, tas ne­mirs ne­mū­žam. Es es­mu Ceļš, Patie­sī­ba un Dzī­vī­ba.

Uz­sāk­da­mi krus­ta­ce­ļa pār­do­mas, Jē­zu, mēs Te­vi, lūdzam: esi mums vi­siem žē­līgs, pie­dod mums mū­su vai­nas un pa­lī­dzi mums ie­klau­sī­ties tajā, ko vēs­tī Tava die­viš­ķā Sirds.

1. stacija: Jē­zus tiek no­tie­sāts uz nā­vi

Dzī­vī­ba ir at­klā­ju­si se­vi, ir pa­rā­dī­ju­sies starp cil­vē­kiem, bet mēs To esam atme­tu­ši. Cilvēcis­kās skau­dī­bas, ne­tais­nī­bas, me­lu dēļ esam atmetuši To, ku­rā ir mū­su Dzī­vī­ba un Augšāmcel­ša­nās… Tā bi­ja cil­vē­ces vis­lie­lā­kā kļū­da, jo pā­rāk ātr­i, bez jeb­kā­dām pār­do­mām bijām paķē­ru­ši ak­me­ņus, lai mes­tu…

Jē­zu, pa­lī­dzi man ne­vie­nu ne­tie­sāt. Es ne­es­mu bez grē­ka. Lai akmens iz­krīt no ma­nām rokām.

2. stacija: Jē­zus ņem sa­vu krus­tu

Pa­tie­sī­ba ir tā­da: krusts jau ir pie­ņemts; Jē­zus jau to ir pa­ņē­mis uz sa­viem ple­ciem. Kas Vi­ņam uzlika šo krus­tu? Vai ne­vie­na nav, kas atzīsies ša­jā noziegumā? Kur vi­si palika? Vai vi­si ir aiz­gā­ju­ši?…

Kungs Jē­zu, ne­ļauj man ap­grū­ti­nāt ci­tus cil­vē­kus ar krus­tu, ku­ru man pa­šam ir jā­nes; palīdzi man ne­kļūt par slik­ta pa­do­ma de­vē­ju, ne­būt par ap­me­lo­tā­ju, nebūt par ten­ko­tā­ju… Palīdzi man cī­nī­ties ar melošanas grē­ku.

3. stacija: Jē­zus pir­mo rei­zi pa­krīt zem krus­ta

Kaut arī Jē­zus ir Ceļš, to­mēr šajā ce­ļā Viņš pa­kri­ta. Vai kāds Vi­ņu pa­grūda? Kā­pēc Jē­zum ir tik sma­gi, ka Viņš krīt?

Kris­tu, pie­dod man, jo tā ir ma­nas dzī­ves grē­ku ba­gā­ža, kas Te­vi pagrū­da un pie­spie­da pie ze­mes. Ma­ni grē­ki – tie ma­zie un lie­lie – liek Tev ciest…

4. stacija: Jē­zus sa­tie­kas ar sa­vu Mā­ti

No Jau­na­vas Ma­ri­jas pie­dzi­ma Dzī­vī­ba. Vi­ņa ir Tā, ku­ra mums dāvā­ja pa­šu Dzī­vī­bas Devē­ju – Jē­zu Kris­tu; caur Vi­ņas ro­kām Jēzus ir ienācis mū­su dzī­vē. Viņa ir Mā­te arī ta­gad, šeit – Dzī­vī­bas krus­ta­ce­ļā; Viņa ir Mā­te arī ma­nas dzī­ves krus­ta­ce­ļā.

Sāp­ju Diev­mā­te, va­di ma­ni arī ma­nas dzī­ves ce­ļā; pa­lī­dzi man iet Dzīvī­bas ce­ļu.

5. stacija: Sī­ma­nis Ki­rē­nie­tis pa­līdz Jē­zum nest krus­tu

Vai pie­spiests, vai arī ne­pie­spiests – to­mēr Sī­ma­nis pa­lī­dzē­ja nest krus­tu. Sī­ma­nis gā­ja bla­kus Jēzum so­li so­lī.

Sī­ma­ni, la­bo cil­vēk, tu re­dzi cik bie­ži arī es ne­spē­ju pa­ma­nīt tos, kuriem ir va­ja­dzī­ga mana palīdzība. Tu pa­lī­dzē­ji to­reiz Jē­zum; pa­līdz tagad arī man… Jo tevi iz­glā­ba Pa­tie­sī­ba.

6. stacija: Ve­ro­ni­ka pa­sniedz Jē­zum la­ka­tu

Jē­zus Die­viš­ķais vaigs un pa­ras­tais la­kats. Pes­tī­tā­ja vai­ga at­tēls un ne­pa­rasts, ekstraordinārs žests. Dros­me, pa­ze­mī­ba un tais­nī­gums – lūk, pa­tie­sās rū­pes par Dzī­vī­bu.

Ve­ro­ni­ka, dros­mī­gā sie­vie­te, no­slauki Jē­zum vai­gu un pa­rā­di man šo la­ka­tu, lai ta­jā es ierau­dzī­tu visus tos, ku­ri cieš, ku­riem sāp, ku­ri ir pamesti un ir at­stā­ti bez pa­lī­dzī­bas un mīlestī­bas.

7. stacija: Jē­zus pa­krīt zem krus­ta ot­ro rei­zi

Jē­zus ir mū­su Ceļš uz de­be­sīm, bet, lūk, ta­gad ce­ļā uz Gol­ga­tu ir pakri­tis jau ot­ro rei­zi. Vai tad Golgata ir tā­lāk ne­kā de­be­sis?

Kris­tu, Tu esi mans Ceļš uz De­bess Tē­va mā­jām, mā­ci ma­ni, lū­dzu, būt pacie­tī­gam kat­ru ma­nas dzīves die­nu, būt pa­cie­tī­gam vien­mēr, it seviš­ķi tad, kad esmu pa­kri­tis.

8. stacija: Jē­zus mie­ri­na rau­do­šās sie­vie­tes

Līdz­jū­tī­bas asa­ras, ne­uz­ti­cī­bas asa­ras, no­žē­las un kļū­du rūg­tu­ma asa­ras… Rau­dāt – tas ir tik cilvēcis­ki. Un kaut arī asa­ru mū­su cil­vē­cis­ka­jā dzī­vē ir daudz, tās to­mēr spē­ja aiz­tu­rēt Jē­zu ce­ļā uz Golgātu, lai at­ska­nē­tu: „Ne­rau­diet par Mani!”.

Kungs, kad es rau­du, lai es rau­du ar tā­du pa­šu spē­ku, kā rau­dā­ja toreiz Jeruza­le­mes sievie­tes, un Tu ap­stā­tos pie ma­nis, lai man pa­lī­dzē­tu.

9. stacija: Jē­zus tre­šo rei­zi pa­krīt zem krus­ta

Tas nav ie­spē­jams. Tas, kurš ir mū­su Ceļš un Pa­tie­sī­ba, ir at­kal pakri­tis. Atkal guļ uz zemes, sa­ļi­mis zem krus­ta sma­gu­ma. Kā­pēc Jē­zus at­kal pa­kri­ta? Kam lai pa­jau­tā­jam – kā­pēc Jē­zus at­kal pa­kri­ta? Tā laika cil­vē­kiem un tiem, ku­ri to vi­su re­dzē­ja? Tos, ku­ri ta­gad tev stāv bla­kus? Nē. Pa­jau­tā se­v un uz­dod tieši sev jau­tā­ju­mu: kā­pēc Jē­zus at­kal ir pakritis?

Kungs, pa­lī­dzi man vien­mēr dzir­dēt Ta­vus vār­dus: Ej un ne­grē­ko vairs!

10. stacija: Jē­zum no­velk drē­bes

Viņš ra­dī­ja de­be­sis un zem­i, ap­dā­vi­nā­ja vi­su pa­sau­li ar skais­tu­mu un parūpē­jās par vi­su, pat par vismazāko pu­ķī­ti,. Ta­gad Viņš stāv kails – sme­jie­ties un ņir­gā­jie­ties tie, ku­riem Viņš nav va­ja­dzīgs.

Kris­tu, da­ri, lai es vē­lē­tos būt par svē­tī­go, lai es bū­tu sirds­šķīs­tais.

11. stacija: Jē­zus tiek pie­sists krus­tā

Pē­dē­jais kri­tiens, šaus­mī­gās sā­pes, vairs nav ie­spē­jams pa­kus­tē­ties, agonija… Un lūg­ša­na: Tēvs, pie­dod vi­ņiem, jo vi­ņi ne­zi­na, ko da­ra! Un klu­sums, jo Pa­tie­sī­ba klu­sē.

Jē­zu, mā­ci ma­nu sir­di klu­sēt, lai es spē­tu sa­dzir­dēt Ta­vu bal­si, sadzir­dēt arī to, ko sa­ka ma­ni brā­ļi un mā­sas.

12. stacija: Jē­zus mirst pie krus­ta

Pirms­pē­dē­jais vārds: Tēvs, Ta­vās ro­kās Es at­do­du sa­vu ga­ru! Un pēdē­jais: Ir pie­pil­dīts! Dzīvība nomira!

Kungs Jē­zu, es gai­du uz Ta­vu at­nāk­ša­nu – nāc, Kungs Jē­zu!

13. stacija: Jē­zus miesu no­ņem no krus­ta

Dzī­vī­ba ir at­kal pie Ma­ri­jas. Vi­ņa To tur uz sa­vām ro­kām. Asa­ras, sā­pes, sadra­gā­tā Sirds: „Un ta­vu sir­di caur­durs sāp­ju zo­bens” – kād­reiz pra­vie­to­ja Simeons.

Māt, pie­glaud ma­ni pie sa­vas bez­vai­nī­gās Sirds.

14. stacija: Jē­zus miesu ie­liek ka­pā

Klints, ak­mens, sar­gi. Nakts, die­na un at­kal nakts un… Viss ti­ka radīts no jaun­a! Jo atskanē­ja šis jaun­ais: „Vi­ņa šeit nav! Viņš ir augšāmcē­lies!”

No­bei­gu­mā:

Lūg­si­mies tā, kā mūs ir mā­cī­ji­s lūg­ties Ceļš, Pa­tie­sī­ba un Dzī­vī­ba: Tēvs mūsu… 

 

Trešdiena, 15 Janvāris 2014 23:19

Krustaceļš I

KRUSTACEĻŠ I

Krustaceļš sastāv no 14 meditācijām (stacijām=apstāšanās vietām) un tiek apcerēts tādā veidā, ka, apstājoties uz brīdi katrā vietā, jāpadomā, ko Kungs Jēzus, mīlot mūs, izcieta par mūsu grēkiem, un tāpēc mums vajag Viņu mīlēt un neapvainot ar grēkiem. Pēc katras meditācijas (stacijas) pievieno lūgšanas, nometoties uz ceļiem:

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Ceļā uz katru nākamo staciju var dziedāt piemērotu dziedājumu, piemēram:

Dziesma: 51. Psalms (Miserere).

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Dievs, apžēlojies par mani savā lielajā žēlsirdībā,

Un savas labvēlības pilnībā izdzēs manu netaisnību.

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

 

 1. STACIJA – KUNGS JĒZUS TIEK NOTIESĀTS UZ NĀVI

Visi nometas uz ceļiem un pagodina Svēto Krustu:

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi: quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam,

jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Tā kā esam Dieva tauta un Viņa īpašums, Kristus ir dots mums par Vadoni. Viņš atdeva sevi par mūsu grēkiem. Ar savu piekrišanu mirt nežēlīgā nāvē Viņš sagādāja mums tiesības uz mūžīgu svētlaimi kopā ar Dievu, mūsu Tēvu.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma: 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Mazgā mani tīru no noziedzības traipa, un no grēka mani šķīstī,

Jo es atzīstu savu vainu, un mans grēks arvien ir manā priekšā. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

2. STACIJA – KUNGS JĒZUS ŅEM SAVU KRUSTU

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Kā Kunga atpestītā tauta mēs esam aicināti iet pazemīgā, krustu nesošā Kristus pēdās. Katram no mums ir dots savs ikdienas krusts, kas mums jānes, lai būtu cienīgi dalīties ar Pestītāju Viņa godībā.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma: 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Pret Tevi vien esmu grēkojis un ļaunu darījis Tavā priekšā,

bet Tavs spriedums ir pareizs un Tavs lēmums ir taisnīgs.

Redzi, es noziedzībā esmu dzimis, un grēkā mani ir ieņēmusi mana māte. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

3. STACIJA – KUNGS JĒZUS PIRMO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Vienīgais drošais ceļš uz apsolīto zemi ir krustaceļš. Kā šīs zemes svētceļnieki mēs ejam to pašu ceļu,kādu Kristus gāja, lai mūs atpestītu. Šis ceļš ir ar pārbaudījumiem un ciešanām, un mūsu skatiens ir pievērsts debesu mērķim.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma: 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Jo, lūk,Tu mīli patiesu un atklātu sirdi un gudrību man māci sirds dziļumos.

Apslacini mani ar izapu un padari tīru, mazgā mani baltāku par sniegu. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

4. STACIJA – KUNGS JĒZUS KRUSTA CEĻĀ SATIEK SAVU VISSVĒTO MĀTI

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Jēzus Māte rūpējās par visiem, kas vēl atrodas šīs zemes ceļojumā. Viņas garīgā Mātes aizbildniecība turpināsies tik ilgi, kamēr visi izvēlētie būs nokļuvuši Debesu tēvzemes drošībā. Šai sāpju ceļā viņa palīdz domāt par mūsu īstajām mājām.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma: 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Dāvā man prieku un līksmību ,tad gavilēs kauli, kurus pazemoji

Novērs savu vaigu no maniem grēkiem, izdzēs manu noziedzību. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

5. STACIJA – KIRĒNAS SĪMANIS PALĪDZ JĒZUM NEST KRUSTU

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Kristus māceklim nepieciešama mīlestība pret Dievu un pret savu tuvāko. Kad Dievs bija pavisam tuvu, Sīmanis no Kirēnas nezināja, ko darīt. Viņu nācās piespiest, lai palīdzētu mūsu Pestītājam nest krustu.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Dievs, radi manī skaidru sirdi un atjauno manī stingru garu

Neatmet mani no sava vaiga un savu svēto garu neatņem no manis. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

6. STACIJA – VERONIKA PASNIEDZ JĒZUM SVIEDRAUTU UN NOSLAUKA VIŅAM VAIGU

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Dieva izredzētajiem piemīt žēlsirdība un līdzjūtība savā attieksmē pret citiem. Arī mūsu pienākums ir mierināt noskumušos, dot cerību un uzmundrināt garu tiem, kurus mēs satiekam.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Dod man atkal savas pestīšanas prieku un nostiprini mani ar dedzības garu.

Netaisnīgos es mācīšu staigāt Tavus ceļus, bezdievīgie atgriezīsies pie Tevis.

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!


7. STACIJA – JĒZUS OTRO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

         (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Kā Dieva tauta mēs turpinām meklēt nākotnes mūžīgo pilsētu. Ceļš ir garš un grubuļains, ne vienmēr viegli pa to iet. Kad mēs paklūpam, ir atkal jāceļas, tāpat kā mūsu Pestītājs cēlās un turpināja savu ceļu uz Kalvāriju.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Dievs, mans Pestītāj, pasargā mani no soda, Tavu taisnīgumu ļauj man slavēt.

Atdari, Kungs, manas lūpas, un mana mute teiks Tavu godu. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

8. STACIJA – JĒZUS SATIEK UN MIERINA RAUDOŠĀS SIEVIETES

Adoramus Te Christe,et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum

            (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Dažkārt mūsu šīs zemes svētceļojums norisinās īstā asaru ielejā. Jeruzalemes meitas,kas apraudāja savu Pestītāju, dzirdēja atgādinājumu, ka viņām ir iemesls, tāpat kā mums, lai raudātu par sevi un saviem bērniem.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Jo upura dāvana Tev nedara prieku, dedzināmais upuris, ja arī es to dotu, Tev nepatiks.

Satriekts gars ir īstais upuris Dievam, satriektu un pazemotu sirdi, Dievs, Tu nenicināsi.

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

 

9. STACIJA – JĒZUS TREŠO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

        (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Mūsu krusta Nesējs pakrita ceļa putekļos trešo reizi, taču ieguva vārdu, kas stāv pāri visiem vārdiem. Tomēr ciešanu stundai bija jāsit pirms Viņa godības stundas. Tāpat arī jānotiek ar mums visiem, kurus Viņš atpestījis.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Kungs, esi žēlīgs Sionai savā labvēlībā, lai tiktu uzcelti Jeruzālemes mūri.

Tad saņemsi taisnības upuri, dāvanas un dedzināmos upurus uz sava altāra.

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

10. STACIJA – KUNGAM JĒZUM NOVELK DRĒBES

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

             (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Mēs šķīstam un atjaunojam sevi, lai Kristus tēls varētu spožāk atspīdēt Baznīcā un visā pasaulē. Tāpēc mēs atmetam tumsas darbus; mēs atbrīvojam sevi no visa, kas mums traucē ieaugt jaunā dzīvē kopā ar Kristu.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam

Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen!

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

11. STACIJA – KUNGU JĒZU PIENAGLO PIE KRUSTA

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

           (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Tie piesita Viņu krustā, apsmēja Viņu un atņēma Tam fizisko brīvību. Tādā veidā Viņš sagādāja mums mantojumu – Dieva bērnu godu un brīvību, un cerību uz mūžīgo dzīvi debesīs.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Tavs krusts, Kungs, dod jaunu dzīvi un mūs glābj, Tava augšāmcelšanās, Kungs, mums dāvā cerību.

Caur nāvi Tu mūs atpestīji, Tava augšāmcelšanās, Kungs, mums dāvā dzīvību!

12. STACIJA – KUNGS JĒZUS MIRST PIE KRUSTA

Adoramus Te Christe,et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

            (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Viņš bija Svēts, nevainīgs, grēka neaptraipīts. Viņš atnāca, lai izdzēstu pasaules grēkus. Viņš pierādīja savu mīlestību, atdodot par mums savu dzīvību.

(Klusuma brīdis..)

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Māte, sāpēs pamirusi, raudāja pie krusta klusi, kurā sists bij` viņas Dēls.

13. STACIJA – KUNGA JĒZUS MIESU NOŅEM NO KRUSTA

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

          (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Sava šīs zemes ceļojuma noslēgumā arī mēs, tāpat kā mūsu Pestītājs, tiksim noņemti no šīs dzīves krusta. Tāpat kā bijām vienoti ar Viņu nāvē, būsim vienoti ar Viņu arī augšāmcelšanās godībā.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Mana dvēsele ir klusa savā svētcerē uz Dievu (2x)

 

14. STACIJA – KUNGA JĒZUS MIESA TIEK GULDĪTA KAPĀ

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

          (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Dieva plāns paredz, lai ikviens no mums iepazītu ciešanas, līdz beidzot nāve aizvērs mūsu acis. Taču kaps nekļūst par mūsu mūžīgo ieslodzījuma vietu. Dieva noteiktā stundā mēs tiksim piecelti, lai nekad vairs nemirtu.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Jēzu, mūs piemini, kad Tu būsi savā valstībā (2x).

Noslēgums:

VIŅŠ - gaisma atnāca pasaulē, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi!

Trešajā dienā Jēzus augšāmcēlās atkal dzīvs, parādījās savai Mātei Marijai un apustuļiem un pēc tam pacēlās debesīs, no kurienes pasaules beigās atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un Viņa valdīšanai nebūs gala! Atpestītie būs ar Viņu vienmēr kopā debesīs – kur mājo mīlestība, miers un prieks! 

Page 1 of 2