20 - 08 - 2022
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas
Youtube

Krustaceļš

Krustaceļš (2)

Krus­ta­ce­ļa pār­do­mas (II)

30.03.2007. 

Gul­be­nē, pēc poļu žurnāla:

"Na dro­gach Mi­łoś­ci”- Dro­ga, Prawda i Życie

 

Ie­vads: Kungs Jē­zu Kris­tu, dzī­vā Die­va Dēls, Tu esi sa­cī­jis: Es es­mu augšām­cel­ša­nās un dzī­vī­ba! Kas tic Man, tas ne­mirs ne­mū­žam. Es es­mu Ceļš, Patie­sī­ba un Dzī­vī­ba.

Uz­sāk­da­mi krus­ta­ce­ļa pār­do­mas, Jē­zu, mēs Te­vi, lūdzam: esi mums vi­siem žē­līgs, pie­dod mums mū­su vai­nas un pa­lī­dzi mums ie­klau­sī­ties tajā, ko vēs­tī Tava die­viš­ķā Sirds.

1. stacija: Jē­zus tiek no­tie­sāts uz nā­vi

Dzī­vī­ba ir at­klā­ju­si se­vi, ir pa­rā­dī­ju­sies starp cil­vē­kiem, bet mēs To esam atme­tu­ši. Cilvēcis­kās skau­dī­bas, ne­tais­nī­bas, me­lu dēļ esam atmetuši To, ku­rā ir mū­su Dzī­vī­ba un Augšāmcel­ša­nās… Tā bi­ja cil­vē­ces vis­lie­lā­kā kļū­da, jo pā­rāk ātr­i, bez jeb­kā­dām pār­do­mām bijām paķē­ru­ši ak­me­ņus, lai mes­tu…

Jē­zu, pa­lī­dzi man ne­vie­nu ne­tie­sāt. Es ne­es­mu bez grē­ka. Lai akmens iz­krīt no ma­nām rokām.

2. stacija: Jē­zus ņem sa­vu krus­tu

Pa­tie­sī­ba ir tā­da: krusts jau ir pie­ņemts; Jē­zus jau to ir pa­ņē­mis uz sa­viem ple­ciem. Kas Vi­ņam uzlika šo krus­tu? Vai ne­vie­na nav, kas atzīsies ša­jā noziegumā? Kur vi­si palika? Vai vi­si ir aiz­gā­ju­ši?…

Kungs Jē­zu, ne­ļauj man ap­grū­ti­nāt ci­tus cil­vē­kus ar krus­tu, ku­ru man pa­šam ir jā­nes; palīdzi man ne­kļūt par slik­ta pa­do­ma de­vē­ju, ne­būt par ap­me­lo­tā­ju, nebūt par ten­ko­tā­ju… Palīdzi man cī­nī­ties ar melošanas grē­ku.

3. stacija: Jē­zus pir­mo rei­zi pa­krīt zem krus­ta

Kaut arī Jē­zus ir Ceļš, to­mēr šajā ce­ļā Viņš pa­kri­ta. Vai kāds Vi­ņu pa­grūda? Kā­pēc Jē­zum ir tik sma­gi, ka Viņš krīt?

Kris­tu, pie­dod man, jo tā ir ma­nas dzī­ves grē­ku ba­gā­ža, kas Te­vi pagrū­da un pie­spie­da pie ze­mes. Ma­ni grē­ki – tie ma­zie un lie­lie – liek Tev ciest…

4. stacija: Jē­zus sa­tie­kas ar sa­vu Mā­ti

No Jau­na­vas Ma­ri­jas pie­dzi­ma Dzī­vī­ba. Vi­ņa ir Tā, ku­ra mums dāvā­ja pa­šu Dzī­vī­bas Devē­ju – Jē­zu Kris­tu; caur Vi­ņas ro­kām Jēzus ir ienācis mū­su dzī­vē. Viņa ir Mā­te arī ta­gad, šeit – Dzī­vī­bas krus­ta­ce­ļā; Viņa ir Mā­te arī ma­nas dzī­ves krus­ta­ce­ļā.

Sāp­ju Diev­mā­te, va­di ma­ni arī ma­nas dzī­ves ce­ļā; pa­lī­dzi man iet Dzīvī­bas ce­ļu.

5. stacija: Sī­ma­nis Ki­rē­nie­tis pa­līdz Jē­zum nest krus­tu

Vai pie­spiests, vai arī ne­pie­spiests – to­mēr Sī­ma­nis pa­lī­dzē­ja nest krus­tu. Sī­ma­nis gā­ja bla­kus Jēzum so­li so­lī.

Sī­ma­ni, la­bo cil­vēk, tu re­dzi cik bie­ži arī es ne­spē­ju pa­ma­nīt tos, kuriem ir va­ja­dzī­ga mana palīdzība. Tu pa­lī­dzē­ji to­reiz Jē­zum; pa­līdz tagad arī man… Jo tevi iz­glā­ba Pa­tie­sī­ba.

6. stacija: Ve­ro­ni­ka pa­sniedz Jē­zum la­ka­tu

Jē­zus Die­viš­ķais vaigs un pa­ras­tais la­kats. Pes­tī­tā­ja vai­ga at­tēls un ne­pa­rasts, ekstraordinārs žests. Dros­me, pa­ze­mī­ba un tais­nī­gums – lūk, pa­tie­sās rū­pes par Dzī­vī­bu.

Ve­ro­ni­ka, dros­mī­gā sie­vie­te, no­slauki Jē­zum vai­gu un pa­rā­di man šo la­ka­tu, lai ta­jā es ierau­dzī­tu visus tos, ku­ri cieš, ku­riem sāp, ku­ri ir pamesti un ir at­stā­ti bez pa­lī­dzī­bas un mīlestī­bas.

7. stacija: Jē­zus pa­krīt zem krus­ta ot­ro rei­zi

Jē­zus ir mū­su Ceļš uz de­be­sīm, bet, lūk, ta­gad ce­ļā uz Gol­ga­tu ir pakri­tis jau ot­ro rei­zi. Vai tad Golgata ir tā­lāk ne­kā de­be­sis?

Kris­tu, Tu esi mans Ceļš uz De­bess Tē­va mā­jām, mā­ci ma­ni, lū­dzu, būt pacie­tī­gam kat­ru ma­nas dzīves die­nu, būt pa­cie­tī­gam vien­mēr, it seviš­ķi tad, kad esmu pa­kri­tis.

8. stacija: Jē­zus mie­ri­na rau­do­šās sie­vie­tes

Līdz­jū­tī­bas asa­ras, ne­uz­ti­cī­bas asa­ras, no­žē­las un kļū­du rūg­tu­ma asa­ras… Rau­dāt – tas ir tik cilvēcis­ki. Un kaut arī asa­ru mū­su cil­vē­cis­ka­jā dzī­vē ir daudz, tās to­mēr spē­ja aiz­tu­rēt Jē­zu ce­ļā uz Golgātu, lai at­ska­nē­tu: „Ne­rau­diet par Mani!”.

Kungs, kad es rau­du, lai es rau­du ar tā­du pa­šu spē­ku, kā rau­dā­ja toreiz Jeruza­le­mes sievie­tes, un Tu ap­stā­tos pie ma­nis, lai man pa­lī­dzē­tu.

9. stacija: Jē­zus tre­šo rei­zi pa­krīt zem krus­ta

Tas nav ie­spē­jams. Tas, kurš ir mū­su Ceļš un Pa­tie­sī­ba, ir at­kal pakri­tis. Atkal guļ uz zemes, sa­ļi­mis zem krus­ta sma­gu­ma. Kā­pēc Jē­zus at­kal pa­kri­ta? Kam lai pa­jau­tā­jam – kā­pēc Jē­zus at­kal pa­kri­ta? Tā laika cil­vē­kiem un tiem, ku­ri to vi­su re­dzē­ja? Tos, ku­ri ta­gad tev stāv bla­kus? Nē. Pa­jau­tā se­v un uz­dod tieši sev jau­tā­ju­mu: kā­pēc Jē­zus at­kal ir pakritis?

Kungs, pa­lī­dzi man vien­mēr dzir­dēt Ta­vus vār­dus: Ej un ne­grē­ko vairs!

10. stacija: Jē­zum no­velk drē­bes

Viņš ra­dī­ja de­be­sis un zem­i, ap­dā­vi­nā­ja vi­su pa­sau­li ar skais­tu­mu un parūpē­jās par vi­su, pat par vismazāko pu­ķī­ti,. Ta­gad Viņš stāv kails – sme­jie­ties un ņir­gā­jie­ties tie, ku­riem Viņš nav va­ja­dzīgs.

Kris­tu, da­ri, lai es vē­lē­tos būt par svē­tī­go, lai es bū­tu sirds­šķīs­tais.

11. stacija: Jē­zus tiek pie­sists krus­tā

Pē­dē­jais kri­tiens, šaus­mī­gās sā­pes, vairs nav ie­spē­jams pa­kus­tē­ties, agonija… Un lūg­ša­na: Tēvs, pie­dod vi­ņiem, jo vi­ņi ne­zi­na, ko da­ra! Un klu­sums, jo Pa­tie­sī­ba klu­sē.

Jē­zu, mā­ci ma­nu sir­di klu­sēt, lai es spē­tu sa­dzir­dēt Ta­vu bal­si, sadzir­dēt arī to, ko sa­ka ma­ni brā­ļi un mā­sas.

12. stacija: Jē­zus mirst pie krus­ta

Pirms­pē­dē­jais vārds: Tēvs, Ta­vās ro­kās Es at­do­du sa­vu ga­ru! Un pēdē­jais: Ir pie­pil­dīts! Dzīvība nomira!

Kungs Jē­zu, es gai­du uz Ta­vu at­nāk­ša­nu – nāc, Kungs Jē­zu!

13. stacija: Jē­zus miesu no­ņem no krus­ta

Dzī­vī­ba ir at­kal pie Ma­ri­jas. Vi­ņa To tur uz sa­vām ro­kām. Asa­ras, sā­pes, sadra­gā­tā Sirds: „Un ta­vu sir­di caur­durs sāp­ju zo­bens” – kād­reiz pra­vie­to­ja Simeons.

Māt, pie­glaud ma­ni pie sa­vas bez­vai­nī­gās Sirds.

14. stacija: Jē­zus miesu ie­liek ka­pā

Klints, ak­mens, sar­gi. Nakts, die­na un at­kal nakts un… Viss ti­ka radīts no jaun­a! Jo atskanē­ja šis jaun­ais: „Vi­ņa šeit nav! Viņš ir augšāmcē­lies!”

No­bei­gu­mā:

Lūg­si­mies tā, kā mūs ir mā­cī­ji­s lūg­ties Ceļš, Pa­tie­sī­ba un Dzī­vī­ba: Tēvs mūsu… 

 

KRUSTACEĻŠ I

Krustaceļš sastāv no 14 meditācijām (stacijām=apstāšanās vietām) un tiek apcerēts tādā veidā, ka, apstājoties uz brīdi katrā vietā, jāpadomā, ko Kungs Jēzus, mīlot mūs, izcieta par mūsu grēkiem, un tāpēc mums vajag Viņu mīlēt un neapvainot ar grēkiem. Pēc katras meditācijas (stacijas) pievieno lūgšanas, nometoties uz ceļiem:

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Ceļā uz katru nākamo staciju var dziedāt piemērotu dziedājumu, piemēram:

Dziesma: 51. Psalms (Miserere).

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Dievs, apžēlojies par mani savā lielajā žēlsirdībā,

Un savas labvēlības pilnībā izdzēs manu netaisnību.

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

 

 1. STACIJA – KUNGS JĒZUS TIEK NOTIESĀTS UZ NĀVI

Visi nometas uz ceļiem un pagodina Svēto Krustu:

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi: quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam,

jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Tā kā esam Dieva tauta un Viņa īpašums, Kristus ir dots mums par Vadoni. Viņš atdeva sevi par mūsu grēkiem. Ar savu piekrišanu mirt nežēlīgā nāvē Viņš sagādāja mums tiesības uz mūžīgu svētlaimi kopā ar Dievu, mūsu Tēvu.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma: 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Mazgā mani tīru no noziedzības traipa, un no grēka mani šķīstī,

Jo es atzīstu savu vainu, un mans grēks arvien ir manā priekšā. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

2. STACIJA – KUNGS JĒZUS ŅEM SAVU KRUSTU

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Kā Kunga atpestītā tauta mēs esam aicināti iet pazemīgā, krustu nesošā Kristus pēdās. Katram no mums ir dots savs ikdienas krusts, kas mums jānes, lai būtu cienīgi dalīties ar Pestītāju Viņa godībā.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma: 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Pret Tevi vien esmu grēkojis un ļaunu darījis Tavā priekšā,

bet Tavs spriedums ir pareizs un Tavs lēmums ir taisnīgs.

Redzi, es noziedzībā esmu dzimis, un grēkā mani ir ieņēmusi mana māte. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

3. STACIJA – KUNGS JĒZUS PIRMO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Vienīgais drošais ceļš uz apsolīto zemi ir krustaceļš. Kā šīs zemes svētceļnieki mēs ejam to pašu ceļu,kādu Kristus gāja, lai mūs atpestītu. Šis ceļš ir ar pārbaudījumiem un ciešanām, un mūsu skatiens ir pievērsts debesu mērķim.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma: 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Jo, lūk,Tu mīli patiesu un atklātu sirdi un gudrību man māci sirds dziļumos.

Apslacini mani ar izapu un padari tīru, mazgā mani baltāku par sniegu. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

4. STACIJA – KUNGS JĒZUS KRUSTA CEĻĀ SATIEK SAVU VISSVĒTO MĀTI

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Jēzus Māte rūpējās par visiem, kas vēl atrodas šīs zemes ceļojumā. Viņas garīgā Mātes aizbildniecība turpināsies tik ilgi, kamēr visi izvēlētie būs nokļuvuši Debesu tēvzemes drošībā. Šai sāpju ceļā viņa palīdz domāt par mūsu īstajām mājām.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma: 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Dāvā man prieku un līksmību ,tad gavilēs kauli, kurus pazemoji

Novērs savu vaigu no maniem grēkiem, izdzēs manu noziedzību. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

5. STACIJA – KIRĒNAS SĪMANIS PALĪDZ JĒZUM NEST KRUSTU

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Kristus māceklim nepieciešama mīlestība pret Dievu un pret savu tuvāko. Kad Dievs bija pavisam tuvu, Sīmanis no Kirēnas nezināja, ko darīt. Viņu nācās piespiest, lai palīdzētu mūsu Pestītājam nest krustu.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Dievs, radi manī skaidru sirdi un atjauno manī stingru garu

Neatmet mani no sava vaiga un savu svēto garu neatņem no manis. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

6. STACIJA – VERONIKA PASNIEDZ JĒZUM SVIEDRAUTU UN NOSLAUKA VIŅAM VAIGU

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

(Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.)

Dieva izredzētajiem piemīt žēlsirdība un līdzjūtība savā attieksmē pret citiem. Arī mūsu pienākums ir mierināt noskumušos, dot cerību un uzmundrināt garu tiem, kurus mēs satiekam.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Dod man atkal savas pestīšanas prieku un nostiprini mani ar dedzības garu.

Netaisnīgos es mācīšu staigāt Tavus ceļus, bezdievīgie atgriezīsies pie Tevis.

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!


7. STACIJA – JĒZUS OTRO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

         (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Kā Dieva tauta mēs turpinām meklēt nākotnes mūžīgo pilsētu. Ceļš ir garš un grubuļains, ne vienmēr viegli pa to iet. Kad mēs paklūpam, ir atkal jāceļas, tāpat kā mūsu Pestītājs cēlās un turpināja savu ceļu uz Kalvāriju.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Dievs, mans Pestītāj, pasargā mani no soda, Tavu taisnīgumu ļauj man slavēt.

Atdari, Kungs, manas lūpas, un mana mute teiks Tavu godu. 

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

8. STACIJA – JĒZUS SATIEK UN MIERINA RAUDOŠĀS SIEVIETES

Adoramus Te Christe,et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum

            (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Dažkārt mūsu šīs zemes svētceļojums norisinās īstā asaru ielejā. Jeruzalemes meitas,kas apraudāja savu Pestītāju, dzirdēja atgādinājumu, ka viņām ir iemesls, tāpat kā mums, lai raudātu par sevi un saviem bērniem.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Jo upura dāvana Tev nedara prieku, dedzināmais upuris, ja arī es to dotu, Tev nepatiks.

Satriekts gars ir īstais upuris Dievam, satriektu un pazemotu sirdi, Dievs, Tu nenicināsi.

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

 

9. STACIJA – JĒZUS TREŠO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

        (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Mūsu krusta Nesējs pakrita ceļa putekļos trešo reizi, taču ieguva vārdu, kas stāv pāri visiem vārdiem. Tomēr ciešanu stundai bija jāsit pirms Viņa godības stundas. Tāpat arī jānotiek ar mums visiem, kurus Viņš atpestījis.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Kungs, esi žēlīgs Sionai savā labvēlībā, lai tiktu uzcelti Jeruzālemes mūri.

Tad saņemsi taisnības upuri, dāvanas un dedzināmos upurus uz sava altāra.

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

10. STACIJA – KUNGAM JĒZUM NOVELK DRĒBES

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

             (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Mēs šķīstam un atjaunojam sevi, lai Kristus tēls varētu spožāk atspīdēt Baznīcā un visā pasaulē. Tāpēc mēs atmetam tumsas darbus; mēs atbrīvojam sevi no visa, kas mums traucē ieaugt jaunā dzīvē kopā ar Kristu.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam

Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen!

Piedziedājums: Dievs, apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi!

11. STACIJA – KUNGU JĒZU PIENAGLO PIE KRUSTA

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

           (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Tie piesita Viņu krustā, apsmēja Viņu un atņēma Tam fizisko brīvību. Tādā veidā Viņš sagādāja mums mantojumu – Dieva bērnu godu un brīvību, un cerību uz mūžīgo dzīvi debesīs.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Tavs krusts, Kungs, dod jaunu dzīvi un mūs glābj, Tava augšāmcelšanās, Kungs, mums dāvā cerību.

Caur nāvi Tu mūs atpestīji, Tava augšāmcelšanās, Kungs, mums dāvā dzīvību!

12. STACIJA – KUNGS JĒZUS MIRST PIE KRUSTA

Adoramus Te Christe,et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

            (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Viņš bija Svēts, nevainīgs, grēka neaptraipīts. Viņš atnāca, lai izdzēstu pasaules grēkus. Viņš pierādīja savu mīlestību, atdodot par mums savu dzīvību.

(Klusuma brīdis..)

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Māte, sāpēs pamirusi, raudāja pie krusta klusi, kurā sists bij` viņas Dēls.

13. STACIJA – KUNGA JĒZUS MIESU NOŅEM NO KRUSTA

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

          (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Sava šīs zemes ceļojuma noslēgumā arī mēs, tāpat kā mūsu Pestītājs, tiksim noņemti no šīs dzīves krusta. Tāpat kā bijām vienoti ar Viņu nāvē, būsim vienoti ar Viņu arī augšāmcelšanās godībā.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Mana dvēsele ir klusa savā svētcerē uz Dievu (2x)

 

14. STACIJA – KUNGA JĒZUS MIESA TIEK GULDĪTA KAPĀ

Adoramus Te Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

          (Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli)

Dieva plāns paredz, lai ikviens no mums iepazītu ciešanas, līdz beidzot nāve aizvērs mūsu acis. Taču kaps nekļūst par mūsu mūžīgo ieslodzījuma vietu. Dieva noteiktā stundā mēs tiksim piecelti, lai nekad vairs nemirtu.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Gods lai ir...,

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums!

Dziesma:

Jēzu, mūs piemini, kad Tu būsi savā valstībā (2x).

Noslēgums:

VIŅŠ - gaisma atnāca pasaulē, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi!

Trešajā dienā Jēzus augšāmcēlās atkal dzīvs, parādījās savai Mātei Marijai un apustuļiem un pēc tam pacēlās debesīs, no kurienes pasaules beigās atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un Viņa valdīšanai nebūs gala! Atpestītie būs ar Viņu vienmēr kopā debesīs – kur mājo mīlestība, miers un prieks!