13 - 06 - 2024
Multimēdijas
Youtube

 

Kļūda
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 601

Trešdiena, 15 Janvāris 2014 23:12

Svētā Mise

Svētā MISE

Svētā krusta zīme. Priesteris: Dieva, Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Visi: Amen. 
Liturģiskais sveiciens. P.: Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem!

vai:P.: Kungs ir ar jums! 
V.: Un ar tavu garu!

vai: P.: Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus!
V.: Lai ir slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs!

Grēku nožēlošana 


1. V.: Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu. 
P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. V.: Amen. 


vai: 2.
P.: Apžēlojies par mums, Kungs! V.: Jo mēs sagrēkojām pret Tevi. 
P.: Kungs, rādi mums savu žēlsirdību! V.: Un dāvā mums savu pestīšanu! 
P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. V.: Amen. 


vai: 3.
P.: Jēzu, kas tiki sūtīts dziedināt satriektās sirdis: apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!).

V.: apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!). 

P.: Jēzu, kas atnāci aicināt grēcīgos: apžēlojies par mums! (Christe, eleison!) 

V.: apžēlojies par mums! (Christe, eleison!) 

P.: Jēzu, kas sēdi pie Tēva labās rokas, aizbildinot par mums: apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!) 

V.: apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!) 

P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. V.: Amen.

 

P.: Kungs, apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!) 
V.: Kungs, apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!) 
P.: Kristu, apžēlojies par mums! (Christe, eleison!) 
V.: Kristu, apžēlojies par mums! (Christe, eleison!) 
P.: Kungs, apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!) 
V.: Kungs, apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!)

 

Gloria / Gods Dievam augstumos
P.: Gods Dievam augstumos, 

V.: un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies, jo liela ir Tava godība, Kungs Dievs, debesu Karali, Dievs, visvarenais Tēvs, Kungs, Vienpiedzimušais Dēls, Jēzu Kristu; Tu — Kungs Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums; Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūgšanu. Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi Tu esi Kungs. Tu - visaugstākais, Kungs Jēzu Kristu, ar Svēto Garu: Dieva Tēva godībā. Amen.

Lūgšana (Kolekte). 

P.: (dienas lūgšana) ... Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. V.: Amen.

DIEVA VĀRDA LITURĢIJA

(1. lasījums no Svētajiem Rakstiem) ... P.: Tas ir Dieva vārds. V.: Pateicība Dievam. 
Responsorija Psalms (kura Refrēnu atkārto visi).

(2. lasījums no Svētajiem Rakstiem) ... P.: Tas ir Dieva vārds. V.: Pateicība Dievam. 

Evaņģēlijs:
P.: Kungs ir ar jums! V.: Un ar tavu garu!

P.: Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Marks, Lūkass, Jānis). V.: Gods Dievam. 
P.: (Evaņģēlija beigās) ... Tas ir Kunga Vārds. V.: Slava Kristum. 

Credo / Es ticu
V.: Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva Dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdi­nātu: Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, ne radītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšāmcēlies, ka pravietots Rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un Viņa valdīšanai nebūs gala.
Es ticu uz Svēto Garu, Kungu un Atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. 
Es ticu uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu, es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšāmcelšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen.

Vispārējā lūgšana 
(atbildot uz priestera vai kantora vārdiem)
 P.: Mēs Tevi lūdzam, V.: uzklausi mūs, Kungs un Dievs.

EUHARISTISKĀ LITURĢIJAUpurdāvanu sagatavošana 
P.:
 (upurējot maizi): Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. 
V.: Lai Dievs ir mūžam slavēts! 
P.: (ielejot biķerī vīnu un nedaudz ūdens): Ļauj, Kungs, lai ar šī ūdens un vīna konsekrāciju mēs varētu ņemt dalību Kristus dievišķībā, kurš ir vēlējies pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. 
(upurējot vīnu) Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas devības esam saņēmuši vīnu, ko Tev upurējam, šo vīnakoka un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par garīgo dzērienu. 
V.: Lai Dievs ir mūžam slavēts! 
P.: Kungs Dievs, uzņem mūs, kas nākam pie Tevis pazemības garā un satriektām sirdīm, lūgdami, lai šodien mūsu Upuris ir Tev patīkams. (mazgājot rokas) Mazgā mani, Dievs, tīru no nozie­dzības traipa un šķīstī mani no grēka. 
(griežoties pie cilvēkiem) Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo manu un jūsu Upuri! 
V.: Lai Kungs pieņem šo Upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai Viņa svētajai Baznīcai. 
Lūgšana pār upurdāvanām. P.: (lūgšanas beigās)... Caur Kristu, mūsu Kungu. V.: Amen.

Pateicības dziesma (Prefācija) (priesteris izvēlas prefāciju) 
P.: Kungs ir ar jums! V.: Un ar tavu garu!

P.: Uz augšu sirdis. V.: Mūsu sirdis ir pie Kunga. 
P.: Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam. V.: Tas ir labi un taisnīgi.

… Un tāpēc vienotībā ar Eņģeļiem un visiem Svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr:

V.: Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debespulku Dievs. Debess un zeme ir Tavas godības pilna. Hosanna augstumos. 
Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā. Hosanna augstumos.

Visi nometas ceļos

 

EUHARISTISKĀ LŪGŠANA (Priesteris izvēlas kādu no šīm vai citu euharistisko lūgšanu) (…)

P.: Lūk, ticības noslēpums! 
V.: Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšāmcelšanos līdz pat Tavai atnākšanai.

 

DOXOLOGIJA: visi pieceļas.

P.:. Caur Jēzu Kristu, ar Viņu un Viņā Tev, Dievam, visvarenajam Tēvam, Svētā Gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. V.: Amen.

Svētās Komūnijas rits P.: Paklausot Pestītāja vārdiem un Viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām: 
V.: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs Vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.

P.: Atpestī mūs, Kungs, no visa ļauna, dod, lūdzam, mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu Pestītāju Kungu Jēzu Kristu.

V.: Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi.

P.: Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apus­tuļiem: "Es jums atstāju mieru, Es jums dodu savu mieru", raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas Baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. V.: Amen.

P.: Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr! V.: Dieva miers lai ir ar tevi! 

Visi sniedz viens otram miera sveicienu.

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dāvā mums mieru.

P.: Lūk, Dieva Jērs, lūk, kas nes pa­saules grēkus! Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.

V.: Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu naktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

P.: (dodot ticīgajiem Kristus Miesu): Kristus Miesa(vai: Corpus Christi.) 

Ticīgais: Amen.

Mises noslēgums 

P.: Kungs ir ar jums! V.: Un ar tavu garu!

P.: Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls, un Svētais Gars. V.: Amen. 
P.: Dieva žēlastība lai jūs pavada. V.: Pateicība Dievam.

 

Trešdiena, 15 Janvāris 2014 22:22

Godības daļa

Godības daļa (IV)

(trešdienās un svētdienās)

Pirmais noslēpums
Augšāmcelšanās

Eņģelis uzrunāja sievietes un sacīja: "Nebīstieties! Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņa šeit nav, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā bija sacījis!" (sal. Mt 28, 5-6)


Otrais noslēpums
Kunga Jēzus uzkāpšana debesīs

Pēc sarunas ar mācekļiem Kungs Jēzus uzkāpa debesīs, kur sēž pie Dieva labās rokas. Bet viņi gāja un sludināja visur; un Kungs viņiem palīdzēja un mācību apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. (sal. 16, 19-20)


Trešais noslēpums
Svētā Gara atnākšana

Kad Vasarsvētku diena bija pienākusi, piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu māju, kur atradās Vissvētākā Jaunava Marija un apustuļi. Un parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās pār ikvienu no viņiem. Un visi tika Svētā Gara piepildīti. (sal. Apd 2, 1-4)


Ceturtais noslēpums
Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs

Visvarenais, mūžīgais Dievs, Tu Bezvainīgās Jaunavas Marijas, Tava Dēla Mātes, miesu un dvēseli paņēmi debesu godībā, dari, lai mēs pastāvīgi rūpētos par garīgajiem labumiem un nopelnītu sev līdzdalību Viņa godībā. (no"Romas Misāle")


Piektais noslēpums
Jaunavas Marijas kronēšana debesīs

Tad pie debesīm parādījās liela zīme: saulē tērpta Sieviete un mēness zem viņas kājām, bet tai galvā divpadsmit zvaigžņu kronis. (Atkl 12, 1)

Trešdiena, 15 Janvāris 2014 22:20

Sāpīgā daļa

Sāpīgā daļa (III)

(otrdienās un piektdienās)

Pirmais noslēpums
Kungs Jēzus lūdzas Olīvdārzā

Jēzus, ceļos nometies, lūdza Dievu, sacīdams: "Tēvs, ja Tu vēlies, atņem šo biķeri no manis! Tomēr ne mans, bet Tavs prāts lai notiek!" Nāves baiļu pārņemts, Viņš lūdza Dievu jo karstāk. Un sviedri kā karstas asins lāses ritēja pār Viņa dievišķo vaigu. (sal. Lk 22, 41-44)


Otrais noslēpums
Šaustīšana

Pilāts atkal uzrunāja tautu un sacīja: "Ko tad jūs vēlaties, lai es daru ar Jūdu ķēniņu?" Bet pūlis kliedza: "Sit Viņu krustā!" Un Pilāts, vēlēdamies ļaudīm iztapt, atlaida tiem Barabu, bet Jēzu šaustīja un nodeva, lai Viņu sistu krustā. (sal. Mk 15, 12-15)


Trešais noslēpums
Kunga kronēšana ar ērkšķu kroni

Un kareivji, nopinuši kroni no ērkšķiem, lika to Jēzum galvā un niedri Viņa labajā rokā. Un tie, Viņa priekšā ceļos mezdamies, ņirgājās, sacīdami: "Esi sveicināts, Jūdu ķēniņ!" (sal. Mt 27, 29)


Ceturtais noslēpums
Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu

Un Jēzus, nesdams savu krustu, gāja uz to vietu, kas saucās Galvaskausa vieta, bet ebrejiski Golgāta. (sal. Jņ 19, 17)


Piektais noslēpums
Jēzus ciešanas un nāve pie Krusta

Nonākuši vietā, kas saucās Kalvārija jeb Golgāta, tie tur sita Jēzu krustā un tāpat divus slepkavas: vienu pa labi, otru pa kreisi no Viņa. Bija ap sesto stundu, un tumsa iestājās līdz pat devītajai stundai. Un saule aptumšojās, un priekškars svētnīcā pārplīsa vidū pušu. Un Jēzus sauca skaļā balsī, sacīdams: "Tēvs, Tavās rokās Es atdodu savu garu!" Un, to teikdams, Viņš izdvesa garu. (sal. Lk 23, 33.44-46)

Trešdiena, 15 Janvāris 2014 22:17

Gaismas daļa

Gaismas daļa (II)

(ceturtdienās)

 

Pirmais noslēpums
Jēzus kristības Jordānā

Jēzus atnāca no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu. Pēc kristībām Jēzus tūlīt izkāpa no ūdens. Un, lūk, debesis atvērās, un Viņš redzēja Dieva Garu baloža veidā nolaižamies pār sevi. Un balss no debesīm sacīja: "Šis ir mans mīļais Dēls, kurš man ļoti labpatīk." (sal. Mt 3)


Otrais noslēpums
Jēzus pirmais brīnums Kānas kāzās

Galilejas Kānā bija kāzas. Un, kad pietrūka vīna, Jēzus Māte sacīja Jēzum: "Viņiem nav vīna." Bet Jēzus viņai atbildēja: "Vēl Mana stunda nav pienākusi." Viņa Māte sacīja apkalpotājiem: "Dariet visu, ko Viņš jums sacīs!" Jēzus tiem teica: "Piepildiet traukus ar ūdeni!" Un viņi tos piepildīja līdz malām. Kad galda pārzinis nogaršoja ūdeni, tas bija pārvērsts vīnā, un viņš sacīja līgavainim: "Ikviens cilvēks vispirms pasniedz labo vīnu, bet tu taupīji labo vīnu līdz šim." Tāds bija Jēzus brīnumdarbu sākums, ko Viņš paveica Galilejas Kānā, atklādams savu godību, un Viņa mācekļi ticēja Viņam. (sal. Jņ 2)


Trešais noslēpums
Dieva valstības sludināšana un aicinājums atgriezties

Jēzus sacīja: "Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība tuvu klāt! Gandariet par grēkiem un ticiet Evaņģēlijam!" (sal. Mk 1)

Kungs izdziedināja triekas slimo, sacīdams: "Dēls, tavi grēki tev tiek piedoti! Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām!" Un tas tūlīt piecēlās un, paņēmis gultu, aizgāja, visiem redzot. Un ļaudis brīnījās un godināja Dievu, sacīdami: "Kaut ko tādu mēs vēl nekad nebijām redzējuši!" (sal. Mk 2, 5.11-12)


Ceturtais noslēpums
Pārveidošanās Tabora kalnā

Jēzus paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un uzkāpa kalnā, lai lūgtu Dievu. Un Viņa sejas izskats kļuva citāds, un Viņa apģērbs tapa balts un staroja. Un, lūk, divi vīri sarunājās ar Viņu: tie bija Mozus un Elijs. Viņi parādījās godībā un runāja par Kristus ciešanām un nāvi, ko Viņš piepildīs Jeruzalemē. Bet mācekļi bija miega nomākti; un uzmodušies tie redzēja Jēzus godību. Un Pēteris sacīja Jēzum: "Mācītāj, mums ir labi šeit būt; mēs uztaisīsim trīs teltis: vienu Tev, vienu Mozum un vienu Elijam." Viņiem tā runājot, parādījās mākonis un apēnoja viņus. Un balss atskanēja padebesī, sacīdama: "Šis ir mans mīļais Dēls, Viņu klausiet!" (sal. Lk 9, 28-35)


Piektais noslēpums
Euharistijas iedibināšana

Pirms Lieldienu svētkiem Jēzus, zinādams, ka Viņa stunda pienākusi, lai no šīs pasaules aizietu pie Tēva, mīlēdams savējos, kas bija pasaulē, mīlēja tos līdz galam. (Jņ 13, 1) Vakariņu laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja to, lauza, deva saviem mācekļiem un sacīja: "Ņemiet, šī ir mana Miesa." Un Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva viņiem; un tie visi dzēra no tā. Un Viņš tiem sacīja: "Šīs ir manas jaunās derības Asinis, kas par daudziem tiks izlietas." (Mk14, 22-24)

Trešdiena, 15 Janvāris 2014 22:13

Priecīgā daļa

Priecīgā daļa (I)

(pirmdienās un sestdienās)

Pirmais noslēpums
Eņģeļa pasludinājums Jaunavai Marijai

Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu Nazareti pie Jaunavas, kas bija saderināta Dāvida cilts vīram Jāzepam; un Jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: "Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi; tu esi svētīta starp sievietēm. Lūk, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus." (sal. Lk 1, 26-31)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir Tēvam…
Marija, bez pirmdzimtā grēka ieņemtā, 
lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
Ak, mans Jēzu...


Otrais noslēpums
Marija apmeklē svēto Elizabeti

Marija steigšus aizgāja kalnos, jūdu pilsētā. Iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabeti piepildīja Svētais Gars. Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: "Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis!" (sal. Lk 1, 39-42)


Trešais noslēpums
Jēzus piedzimšana

Jāzeps no Nazaretes pilsētas Galilejā devās uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucās Betlēme, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija mātes cerībās. Un notika, ka, viņiem tur esot, pienāca laiks, lai viņa dzemdētu. Un Marija dzemdēja savu pirmdzimto Dēlu un ietina Viņu autiņos, un ielika Viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietā. (sal. Lk 2, 4-7)


Ceturtais noslēpums
Bērna Jēzus upurēšana templī

Kad bija pagājušas Mozus Likumā noteiktās viņu šķīstīšanās dienas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai Viņu veltītu Kungam. Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No Svētā Gara viņš bija saņēmis atklāsmi, ka neredzēs nāvi, pirms nebūs uzlūkojis Kunga Svaidīto. Viņš paņēma Bērnu savās rokās, slavēja Dievu un sacīja: "Manas acis ir skatījušas Tavu pestīšanu, ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā: gaismu pagānu apgaismošanai un slavu savai Izraēļa tautai!" (sal. Lk 2, 29-32)


Piektais noslēpums
Bērna Jēzus atrašana svētnīcā

Kad Jēzus bija divpadsmit gadus vecs, Jāzeps un Marija pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzalemi. Un, kad, svētku dienām izbeidzoties, viņi atgriezās atpakaļ, Bērns Jēzus palika Jeruzalemē, bet Viņa vecāki to nezināja. Viņu neatraduši, tie atgriezās Jeruzalemē, Jēzu meklēdami. Un notika, ka pēc trim dienām tie Viņu atrada sēžam svētnīcā starp Rakstu mācītājiem, tos klausoties un jautājot. Un visi, kas Jēzu dzirdēja, bija pārsteigti par Viņa gudrību un atbildēm. (sal. Lk 2, 42-46)

Trešdiena, 15 Janvāris 2014 21:45

Ievads

 Ievads

       Rudens otrais mēnesis oktobris katoļticīgajiem ir sevišķs lūgšanu mēnesis, kurā ticīgie pulcējas draudžu dievnamos, pie krustiem sādžās un ciematos Latvijā, un ģimenes lokā savās mājās uz kopīgu Rožukroņa lūgšanu, kas ir Kristus dzīves un atpestīšanas noslēpumu apceres lūgšana un tāpēc ir pilnībā kristoloģiska lūgšana. Tā ir sadalīta četrās daļās, apcerot katrā daļā Kristus dažādu dzīves un darbības posmu piecus atpestīšanas notikumus, kurus sauc par noslēpumiem. Savukārt katrs noslēpums apcer īsu evaņģēlija fragmentu un ietver lūgšanu ciklu: Tēvs mūsu... (1x), Esi sveicināta, Marija... (10x), Gods lai ir Tēvam... (1x). Noslēpuma beigās tiek pievienoti uzsaukumi: "Marija, bez pirmdzimtā grēka ieņemtā! Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis" un Fatimas Dievmātes novēlējums ganiņiem pievienot arī lūgumu Jēzum: "Ak, mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība."

         Rožukroni iesāk ar ticības apliecinājuma īso variantu "Es ticu", kam seko Tēvs mūsu (1x), Esi sveicināta, Marija (3x) un Gods lai ir Tēvam (1x). Tad tiek izvēlēta viena rožukroņa daļa: pirmdienās un sestdienās - Pirmā daļa: Priecīgie noslēpumi; otrdienās un piektdienās - Trešā daļa: Sāpīgie noslēpumi; trešdienās un svētdienās - Ceturtā daļa: Godības noslēpumi; un ceturtdienās - Otrā daļa: Gaismas noslēpumi. Pēc Rožukroņa attiecīgās daļas var pievienot Jaunavas Marijas Litāniju (uzsaukumu jeb invokāciju lūgšanu Dievmātei) vai arī Antifonu "Esi sveicināta, Karaliene" ("Salve, Regina"). Tā ir ļoti svētīga kristiešu lūgšana, kas veselas 200 reizes* atkārto erceņģeļa Gabriēla (svinēta 29.09.) sveiciena vārdus Jaunavai Marijai, kas kļuva par mūsu atpestīšanas noslēpuma reālo sākumu - Dieva Dēla Iemiesošanos, ko šajā lūgšanā ticīgie nemitīgi atjauno kā piemiņu jeb memoriāli, tādā veidā mūsdienās atjaunojot un turpinot Kristus veikto pestīšanas darbu pasaulē. To var upurēt gan par dzīvajiem, gan par mirušajiem, gan jebkādās dzīves vajadzībās. Aicinu praktizēt šo tradicionālo lūgšanu katrā ģimenē mājās vakarā pirms gulētiešanas vai citā konkrētā laikā, iesaistot it sevišķi ģimeņu tēvus un bērnus.

         *P.S. Vēsturiski Rožukronis bija izveidojies jau viduslaikos kā tautas dievbijības forma, kas tika praktizēta paralēli Stundu Liturģijas trijām dienas stundām, kuras mūķi un mūķenes skaitīja klosteros kā trešo, sesto un devīto stundu. Katra stunda iesākās ar Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Marija un Gods lai ir Tēvam un ietvēra piecus psalmus. Līdz ar to tautas vēlme piedalīties šajās stundās radīja paralēlu lūgšanas formu no tautai pieejamām un no galvas zināmām lūgšanām. Vēlāk mūki pilnveidoja šo lūgšanu formu un to izplatīja tautā, sevišķi dominikāņi un franciskāņi. Pāvests Jānis Pāvils II 2003. gadā pievienoja Rožukroņa ceturto daļu, iekļaujot līdz šim izlaistā Kristus publiskās dzīves un darbības posma noslēpumu apceri - Gaismas noslēpumus. Tradicionāli 150 Esi sveicināta, Marija arī aizvietoja tautas dievbijībā 150 Psalmus no psaltērija, kuru senatnē klosteros centās noskaitīt pat diennakts laikā, piemēram, benediktīnieši.

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju,
un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlu
, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas; cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts; nokāpis ellē; trešajā dienā augšāmcēlies no miroņiem; uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņs atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz Svēto Garu, svēto katolisko Baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.

Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.

Pēc katra rožukroņa noslēpuma:
Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir Tēvam...,
V. Marija, bez pirmdzimtā grēka ieņemtā,
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.

Privāti lūdzoties, var pievienot:
Ak, mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargi mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk vajadzīga Tava žēlsirdība.


  

 

Page 2 of 2