11 - 12 - 2023
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas
Youtube

Svētā MISE

Svētā krusta zīme. Priesteris: Dieva, Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Visi: Amen. 
Liturģiskais sveiciens. P.: Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem!

vai:P.: Dievs Kungs lai ir ar jums! 
V.: Kungs ir ar tevi!

vai:P.: Kungs ir ar jums! 
V.: Un ar tavu garu!

vai: P.: Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus!
V.: Lai ir slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs!

Grēku nožēlošana 
1. V.: Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu. 
P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. V.: Amen. 
vai: 2.
P.: Apžēlojies par mums, Kungs! V.: Jo mēs sagrēkojām pret Tevi. 
P.: Kungs, rādi mums savu žēlsirdību! V.: Un dāvā mums savu pestīšanu! 
P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. V.: Amen. 
vai: 3.
P.: Jēzu, kas tiki sūtīts dziedināt satriektās sirdis: apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!).

V.: apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!). 
P.: Jēzu, kas atnāci aicināt grēcīgos: apžēlojies par mums! (Christe, eleison!) V.: apžēlojies par mums! (Christe, eleison!) 
P.: Jēzu, kas sēdi pie Tēva labās rokas, aizbildinot par mums: apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!) 
V.: apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!) 
P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. V.: Amen.

 

P.: Kungs, apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!) 
V.: Kungs, apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!) 
P.: Kristu, apžēlojies par mums! (Christe, eleison!) 
V.: Kristu, apžēlojies par mums! (Christe, eleison!) 
P.: Kungs, apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!) 
V.: Kungs, apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!)

 

Gloria / Gods Dievam augstumos
P.: Gods Dievam augstumos, V.: un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies, jo liela ir Tava godība, Kungs Dievs, debesu Karali, Dievs, visvarenais Tēvs, Kungs, Vienpiedzimušais Dēls, Jēzu Kristu; Tu — Kungs Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums; Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūgšanu. Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi Tu esi Kungs. Tu - visaugstākais, Kungs Jēzu Kristu, ar Svēto Garu: Dieva Tēva godībā. Amen.

Lūgšana (Kolekte). P.: (dienas lūgšana) ... Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. V.: Amen.

DIEVA VĀRDA LITURĢIJA

(1. lasījums no Svētajiem Rakstiem) ... P.: Tie ir Svēto Rakstu vārdi. vai: Tas ir Dieva vārds. V.: Pateicība Dievam. 
Responsorija Psalms (kura Refrēnu atkārto visi).

(2. lasījums no Svētajiem Rakstiem) ... P.: Tie ir Svēto Rakstu vārdi. vai: Tas ir Dieva vārds. V.: Pateicība Dievam. 

Evaņģēlijs:
P.: Dievs Kungs lai ir ar jums. V.: Kungs ir ar tevi. 

vai:P.: Kungs ir ar jums! V.: Un ar tavu garu!
P.: Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Marks, Lūkass, Jānis). V.: Gods Dievam. 
P.: (Evaņģēlija beigās) ... Tie ir Svēto Rakstu vārdi. vai: Tas ir Kunga Vārds. V.: Slava Kristum. 

Credo / Es ticu
V.: Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva Dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdi­nātu: Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, ne radītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšāmcēlies, ka pravietots Rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un Viņa valdīšanai nebūs gala.
Es ticu uz Svēto Garu, Kungu un Atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. 
Es ticu uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu, es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšāmcelšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen.

Vispārējā lūgšana 
(atbildot uz priestera vai kantora vārdiem)
 P.: Mēs Tevi lūdzam, V.: uzklausi mūs, Kungs un Dievs.

EUHARISTISKĀ LITURĢIJAUpurdāvanu sagatavošana 
P.:
 (upurējot maizi): Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. 
V.: Lai Dievs ir mūžam slavēts! 
P.: (ielejot biķerī vīnu un nedaudz ūdens): Ļauj, Kungs, lai ar šī ūdens un vīna konsekrāciju mēs varētu ņemt dalību Kristus dievišķībā, kurš ir vēlējies pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. 
(upurējot vīnu) Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas devības esam saņēmuši vīnu, ko Tev upurējam, šo vīnakoka un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par garīgo dzērienu. 
V.: Lai Dievs ir mūžam slavēts! 
P.: Kungs Dievs, uzņem mūs, kas nākam pie Tevis pazemības garā un satriektām sirdīm, lūgdami, lai šodien mūsu Upuris ir Tev patīkams. (mazgājot rokas) Mazgā mani, Dievs, tīru no nozie­dzības traipa un šķīstī mani no grēka. 
(griežoties pie cilvēkiem) Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo manu un jūsu Upuri! 
V.: Lai Kungs pieņem šo Upuri (no tavām rokām) par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai Viņa svētajai Baznīcai. 
Lūgšana pār upurdāvanām. P.: (lūgšanas beigās)... Caur Kristu, mūsu Kungu. V.: Amen.

Pateicības dziesma (Prefācija) (priesteris izvēlas prefāciju) 
P.: Dievs Kungs lai ir ar jums. V.: Kungs ir ar tevi. 

vai:P.: Kungs ir ar jums! V.: Un ar tavu garu!
P.: Uz augšu sirdis. V.: Mūsu sirdis ir pie Kunga. 
P.: Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam. V.: Tas ir labi un taisnīgi.

… Un tāpēc vienotībā ar Eņģeļiem un visiem Svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr:

V.: Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debespulku Dievs. Debess un zeme ir Tavas godības pilna. Hosanna augstumos. 
Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā. Hosanna augstumos.

Visi nometas ceļos

 

EUHARISTISKĀ LŪGŠANA (Priesteris izvēlas kādu no šīm vai citu euharistisko lūgšanu) (…)

P.: Lūk, ticības noslēpums! 
V.: Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšāmcelšanos līdz pat Tavai atnākšanai.

 

DOXOLOGIJA: visi pieceļas.

P.:. Caur Jēzu Kristu, ar Viņu un Viņā Tev, Dievam, visvarenajam Tēvam, Svētā Gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. V.: Amen.

Svētās Komūnijas rits P.: Paklausot Pestītāja vārdiem un Viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām: 
V.: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs Vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.

P.: Atpestī mūs, Kungs, no visa ļauna, dod, lūdzam, mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu Pestītāju Kungu Jēzu Kristu.

V.: Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi.

P.: Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apus­tuļiem: "Es jums atstāju mieru, Es jums dodu savu mieru", raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas Baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. V.: Amen.

P.: Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr! V.: Dieva miers lai ir ar tevi! 

Visi sniedz viens otram miera sveicienu.

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dāvā mums mieru.

P.: Lūk, Dieva Jērs, kas nes pa­saules grēkus! Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.

V.: Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu naktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

P.: (dodot ticīgajiem Kristus Miesu): Kristus Miesa(vai: Corpus Christi.) Ticīgais: Amen.

Mises noslēgums 

P.: Dievs Kungs lai ir ar jums. V.: Kungs ir ar tevi. 

vai: P.: Kungs ir ar jums! V.: Un ar tavu garu!
P.: Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls, un Svētais Gars. V.: Amen. 
P.: Dieva žēlastība lai jūs pavada. V.: Pateicība Dievam.