22 - 01 - 2018
RADIO MARIJA LATVIJA

Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas

Uzmanību!!!

Sakarā ar neiespēju izmantot dievnamu dievkalpojumiem dotajā brīdī, sv. Mises darbdienās un svētdienās tiks svinētas blakus esošajā draudzes mājā 2. stāvā lielajā zālē ierastajos laikos.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un paldies par Jūsu izpratni un lūgšanu atbalstu!

         31. decembrī Baznīca svin Svētās Ģimenes svētkus, pagodinot Jaunavu Mariju, Svēto Jāzepu un Bērnu Jēzu. Šie svētki tiek svinēti Kristus Dzimšanas svētku oktāvas svētdienā. Daudzviet pasaulē šajos svētkos laulātie draugi atjauno savus Laulības solījumus sv. Mises laikā altāra priekšā un saņem priestera doto svētību. Lūdzamies par visām kristiešu ģimenēm, sevišķi par tām, kas ir sabrukušas, lai laulātie spētu atkal atjaunot savu labo gribu turpināt pildīt viens otram doto Laulības zvērestu mīlēt un cienīt viens otru gan priekos, gan bēdās, kā laimē, tā nelaimē visās mūža dienās. Lai Svētais Gars restaurē sagrautās attiecības laulāto starpā un stiprina viņu mīlestības saites!

        1. janvārī tiek svinēti Jaunavas Marijas - Dieva Mātes svētki, kas ir obligāti svinamā svētku diena. Kopš 431. gada Efezas koncilā Jaunava Marija tika pasludināta par Kristu kā Dieva Māti - Theotokos. Eņģeļa sveicinājuma lūgšanā tika pievienota tās 2. daļa "Svētā Marija, Dieva Māte". Ar to mēs godinām, nevis pielūdzam, Dievmāti Mariju kā viņas dēla Jēzus Kristus, īstā Dieva un īstā Cilvēka, Māti. Sākotnēji šajā dienā tika svinēta Jaunavas Marijas dzimšanas diena, bet kopš 8. gadsimta tie kļuva par Dieva Mātes svētkiem. Šī diena ir arī vispasaules Miera diena, kad visi lūdzamies par tik ļoti vajadzīgo miera dāvanu pasaulē.

        Laimīgu Jauno 2018. gadu visiem tautiešiem! Veselību, izturību un Dieva Bērna svētību ikdienā! Lai pieaug ticība labajam, nostiprinās cerība gaišākai rītdienai, mazinās naids un bezcerība, bet sirdis piepildās ar uzticību un paļāvību uz Kungu visās grūtībās un pārbaudījumos!

pr. Andris Solims

6. janvāris - Kunga Parādīšanās svētki

             6. janvārī Baznīca svin Kunga Epifānijas jeb Parādīšanās svētkus, ko Rietumos tradicionāli sauc par Triju Ķēniņu dienu, pieminot evaņģēlija aprakstu par Austrumu Gudro vizīti pie Bērna Jēzus. Saskaņā ar šo aprakstu 3 astroloģi no Austrumiem devās uz Jeruzalēmi pagodināt Jaundzimušo jūdu karali, atnesot Tam dāvanās zeltu, vīraku un mirres, kas simbolizē Jēzu kā Karali, Dievu un Cilvēku. Šos svētkus vēl pazīst kā Zvaigznes dienu, jo zvaigzne vadīja gudros no Austrumiem līdz pat Betlēmei, kur bija apmetusies Svētā Ģimene.

         Austrumos Baznīca no pašiem sākumiem svinēja Kristus Kristību Jordānas upē, ko Tam piešķīra Jānis Kristītājs. Šīs Kristības laikā Svētais Gars atklāja Jēzu Jānim, kurš uz Viņu norādīja ar pirkstu: "Lūk, Dieva Jērs!", aicinot savus mācekļus sekot Jēzum, kurš Kristības brīdī saņēma savu mesiānisko sūtību un sāka aktīvi realizēt Debesu Tēva mūžseno pestīšanas plānu kā pasaules Glābējs un Pestītājs, kas ebreju valodā tiek apzīmēts kā Mesija, bet grieķu valodā kā Kristus (XPICTOC) - Dieva sūtītais. Kristības brīdī Jēzus tika atklāts tautām kā ilgi gaidītais Mesija, kurš atnāca pie Jāņa Kristītāja pārņemt "stafeti" un aktīvi sludināt debesu valstības evaņģēliju jeb Prieka vēsti, ka Dievs mūs visus ļoti mīl kā savus bērnus.

        Baznīca Rietumos šajā dienā svētī krītu, vīraku un zelta dārglietas, bet Austrumu Baznīca svētī ūdeni, par piemiņu mūsu Kristībai. Ar svētīto krītu kristieši apzīmē savu mājokļu durvis, uzrakstot triju Austrumu gudro vārdu pirmos burtus ar krustiņiem pa vidu: K (no vārda Kaspars) + M (Melhiors) + B (Baltazars) + 2018 (tekošais gads). Tātad uzraksts izskatās šādi: K+M+B+2018 jeb C+M+B+2018  No latīņu valodas vārda Caspar bieži tiek rakstīts "C" kā pirmais ("K" burta vietā), dodot arī simbolisku citu skaidrojumu šim saīsinājumam: "Christus mansionem benedicat", kas nozīmē: Kristus lai svētī mājokli! Savā ziņā šis uzraksts apliecina visiem garāmejošajiem, ka tajā mājā vai dzīvoklī dzīvo katoļticīgie, kuri nebaidās to apliecināt arī ārēji ar šo uzrakstu, piesaucot Dieva svētību visiem ģimenes locekļiem, lai tur valdītu ticība, cerība un mīlestība. Ja tiek svētīts vīraks, kas simbolizē mūsu lūgšanas, kas kā vīraka dūmi paceļas Kunga priekšā, tad ticīgie mājās var dedzināt vīraka graudiņus, piepildot mājokli ar smaržīgu aromātu, kas palīdz lūgšanā kontemplēt Dieva lielo mīlestību uz mums. Ar svētīto ūdeni ticīgie var apslacināt savus mājokļus, pagalmus, dārzus, lai Kuns pārsargātu tos no visa ļauna. Tur, kur ir paradums svētīt arī zelta dārglietas (kas nav domātas pārdošanai), tad ar to tiek izteikta pateicība visu dārglietu augstākajam labuma Radītājam par Viņa rūpēm pār cilvēci, kas iegūst materiālos labumus.

       Svētdienā pēc Triju Ķēniņu svētkiem Rietumu Baznīca svin Kunga Kristīšanas svētkus, ar ko noslēdzas Kristus Dzimšanas laiks. Tā svētdiena reizē ir arī Parastā liturģiskā laika Pirmā svētdiena.

 

Kristus ir piedzimis!

Dārgie tautieši Īrijā, Anglijā, citur Eiropā, Kanādā, Amerikā, Austrālijā un mūsu mīļajā Dzimtenē!

          Materializētās sabiedrības drudžainā kustība pa veikaliem un pārparēm dekorētās ielas ar eglīšu mirgojošām gaismiņām liek visiem saprast, ka modernā pasaule jau ir uzsākusi gadskārtējos biznesa svētkus – Ziemassvētkus. Laikam visi pie tādas jaunās kārtības ir sen pieraduši, ka daudzi pat nepamana šo brīnišķīgo klusuma un sagatavošanās gadalaiku – Adventu, ar kuru iesākas Jaunais Baznīcas liturģiskais gads, kas ir sācies ar Adventa 1. svētdienu. Dievnamos netiek dziedāta slavas himna „Gloria” – „Gods Dievam augstumos”, jo eņģeļi to dziedās klusajā Betlēmes pusnaktī, vēstījot visai pasaulei par Dieva Dēla piedzimšanu. Toreiz to prieka vēsti dzirdēja tikai gani, jo pārējā sabiedrība gulēja un negaidīja šo tik svarīgo pestīšanas notikumu cilvēces vēsturē. Diemžēl mūsdienās Kristus Dzimšanas svētki lielākajai sabiedrības daļai vairs nav ilgi gaidītie un mīļākie gada svētki, tāpēc cilvēki meklē jaunas izklaides un sensācijas. Sātans visiem spēkiem cenšas novērst ļaužu un arī kristiešu uzmanību no jubilāra Jēzus Kristus, kura pirmo atnākšanu cilvēka miesā mēs svinam 25.12.

       Tieši Adventa laika 4 nedēļas mudina kristiešus labi sagatavoties garīgi nosvinēt skaistos Pestītāja dzimšanas svētkus ar rūpīgi attīrītām no grēkiem sirsniņām, lai tās kļūtu par mīļu mājoklīti Bērnam Jēzum. Adventa gadalaika violētā krāsa ir cerības krāsa, kas ļauj visiem cerēt uz lielo Dieva žēlsirdību un atgādina par bezgalīgo debesu Tēva mīlestību uz grēciniekiem, kuru pestīšanas labā Viņš ir sūtījis pasaulē savu viendzimušo Dēlu. Šodien kristiešiem būtu jārestaurē pazaudēto Adventa laika nozīmi Baznīcā un sabiedrībā, jo bez šī klusuma un gaidīšanas laika nevar patiesi izjust Ziemassvētku prieku, kas tik pirmslaicīgi tiek iztērēts dāvanu pirkšanas sirojumos un pirmssvētku eglītēs vēl pat pirms Adventa laika sākuma. Mūsu bērnībā šis gaidīšanas laiks šķita kauts kas sakrāls, noslēpumains, bez skaļiem trokšņiem, lūgšanu piepildīts laiks. Arī tradiocionālās „kūču vakariņas” 24. decembra vakarā bija pieticīgas, bez gaļas un piena produktiem, kad visa ģimene lauza svētītās oblātes, baudot neizsakāmo sirdsprieku par Kristus dzimšanu, ko ieskandināja ģimenēs paaudžu paaudzēs. Un tad tas prieks tik tiešām bija neaprakstāms, dziedot ar lielu sajūsmu no jauna skanīgo „Gloria” pārpildītajos dievnamos un sveicot viens otru ar vārdiem: „Kristus ir piedzimis!”

         Ar šiem sensenajiem Kristus Dzimšanas laika sveiciena vārdiem es arī vēlos sveikt visus mīļos tautiešus, likteņa pātagas izkaisītus visā pasaulē, gribēdams sadalīt šo svētku prieku sevišķi ar visiem tiem, kuri mani vēl atceras un aizlūdz pie Kunga. Lūdzos par Jums un jūsu mīļotajiem aizgājējiem bieži un novēlu, lai katrā Jūsu ģimenē Dieva Bērns ienes mīlestību, mieru, sirdsprieku, mierinājumu, laimi un pateicību par debesu Tēva dotajām daudzajām dāvanām, kuras esat saņēmuši dzīves laikā. Šajā Ticības gadā lai Jaundzimušais Pestītājs stiprina Jūsu ticību un paļāvību uz Viņa palīdzību visās dzīves grūtībās un pārbaudījumos! Lai mēs visi sajustu vienmēr šo Emanuēlu – Dievu ar mums – ikdienā, tad mums nebūs bailes ne no kāda nākotnes datuma un notikuma, ja mēs būsim mīlestībā vienoti ar mūsu Radītāju! Vissirsnīgākie sveicieni visiem slimajiem, vientuļajiem un vecākajiem mūsu brāļiem un māsām: Bērniņa Jēzus skūpstu jums visiem! Šiem maniem svētku sveicieniem pievienoju arī daudzu mūsu tautiešu sveicienus no Īrijas un mīļotās mūsu Dzimtenes Latvijas. Laimīgu un svētīgu Jums visiem arī Jauno 2018. Dieva Bērna žēlastības gadu!!!

Vienots svētku priekā un lūgšanās:

Lielvārdes draudzes prāvests Andris Solims

 

08.12.2015. Latvijā tika palaista ēterā jauna katoļu radiostacija Radio Maria Latvija, kas translē dažādus raidījumus (lūgšanas, dziesmas, Sv. Misi, specifiskus raidījumus utt.) 24 stundas diennaktī:

FM frekvencēs: Rīgas rajonā - 97,3

Liepājas rajonā - 97,1

Krāslavas rajonā - 97

internetā:
 http://rml.lv

Nospied: Listen

Ienāc paklausīties!!!

Lūgums palīdzēt nostiprināt Lielvārdes katoļticīgo dievnama pamatus!

       Lielvārdes katoļticīgo draudzes jaunais dievnams ir iesvētīts tikai 1992. gadā un ir uzcelts vecā dievnama vietā pie katoļu kapiem Meža ielā 18. Tas atrodas uz uzkalna, kurā no trijām pusēm tika veikts uzbērums. Diemžēl dievnama būves darbi tika veikti ļoti pavirši, bez pienācīgā būvuzrauga un neievērojot vajadzīgās tehnoloģijas normas. Pamati ir ielikti uz neblietētās uzbēruma zemes, pat bez šķembām apakšā, bez armatūras, kas tos sasaistītu kopā, bez pamatu paplašinājuma pēdas. Ātros tempos uz jaunajiem pamatiem no ķieģeļiem tika uzcelta baznīca ar torni, kas deva zināmu slodzi uz pamatiem un uzbērumu. Paejot 23 gadiem pēc dievnama pabeigšanas, atklājās, ka tā pamati ir sākuši manāmi sēsties uz leju, radot neskaitāmas lielas plaisas dievnama iekšpuses sienās un dažas lielas plaisas arī ārsienās. Iekšējā labā siena jau ir atdalījusies no blakus sienas ar 2 pirkstu platumā vertikālo plaisu visā sienas augstumā. Fasādes labās puses stūris ir nosēdies 4 pirkstu platumā, sašķeļot arkveidīgo logu un sienu ar diagonālo plaisu līdz pat pamatiem.

      Līdz ar to dievnams atrodas bēdīgā, ja neteikt kritiskā stāvoklī, kas ar laiku var kļūt pat nedrošs tā apmeklētājiem. Ir veikta ēkas detalizēta apsekošana un ir izdots sertificētās SIA „Būvkonsultants” „Būves tehniskās apsekošanas atzinums”, saskaņā ar kuru ir jāveic neatliekami ēkas pamatu un sienu nostiprinājuma darbi. Taču šo darbu izmaksas saskaņā ar piestādīto tāmi sastāda 50000 Eur, bet tādu summu mazā katoļticīgo draudze nekad nespēs savākt. Tāpēc tā griežas ar lielu lūgumu pēc palīdzības pie katra labas gribas cilvēka, kas varētu atbalstīt šo cēlo mērķi saglabāt ārēji skaisto dievnamu no sabrukšanas. Draudze lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs pateicīga par katru, kaut nelielo ziedojumu, ko var nodot personīgi dievnamā prāvestam Andrim Solimam (mob. 29855768) vai ieskaitīt draudzes kontā:

Lielvārdes Romas katoļu draudze

Meža iela 18

Lielvārde, LV-5070

Reģ. Nr. 90001080360

SEB Banka

Konta nr.: LV05UNLA0050005798451

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests:

Andris Solims

 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā ministranti mūsu baznīcā!!!